Categories
Blog

An iron fist in a velvet glove

Comment on the article Poland could be next to leave if the EU stands up to Warsaw by John Kampfner in The Times, 23 July 2021.


Lech S Borkowski comment in The Times 24 July 2021 An iron fist in a velvet glove
Lech S Borkowski, comment in The Times 24 July 2021

In Poland and Hungary Communists seized power at the end of WWII and never gave it up. They wiped out any pockets of resistance to the dictatorship within the first few years.

Having done that, they realised a unique opportunity to fully control, shape, manipulate, and falsify the past, the present, and the future.
East European totalitarianism evolved over decades. This is the case of dynamic dictatorship, not a static one.

Having eliminated any real opposition to its rule, they decided to create a fake opposition recruiting from within the ranks of the ruling class. Children of the Communist elite and their most loyal servants formed fake dissident groups. No form of such resistance would be tolerated by the Communists unless it was given their own seal of approval. It is mind boggling that western reporters have not questioned these issues.

Timothy Garton Ash, who began his career reporting from Eastern Europe, didn’t bother to explain in his reports and books that his East Europeans friends led privileged and sheltered lives. That their family members were staunch Communists.

The claim that changes of 1989-90 was a ‘velvet revolution’ is obviously a lie. It was not a velvet revolution. It was a fully staged and managed fake transition, something well practiced in the Communist world. The same Communist iron fist is now masked by a velvet glove. However, this fist has the same ability to choke and strangle, something my wife and I know very well.

@LechSBorkowski

Categories
Blog-PL

Parlament Europejski ignoruje ofiary metod komunistycznych

Komentarz do artykułu redakcyjnego The Times view on Russia sanctions: Punishing Putin, 23 lutego 2021. Wersja angielska: EU Parliament ignores victims of Communist methods.


Lech S Borkowski comment The Times 23 February 2021
Lech S Borkowski, komentarz w The Times 23 lutego 2021

Polskie władze użyły służby medycyny pracy przeciwko mojej żonie w 2015 roku. Wydane zostało fałszywe oświadczenie lekarskie, aby wyrzucić ją z pracy pianistki i nauczycielki fortepianu w Państwowej Szkole Muzycznej w Zielonej Górze. Dokonano tego za zgodą rządu. Mamy szczegółowe dowody, w tym nagrania dźwiękowe, które są dostępne na YouTube. Moja żona została oskarżona przez psychologa o nieokreślone urojenia. Pod groźbą utraty pracy została zmuszona do dwukrotnej wizyty u psychologa w ramach rutynowej kontroli medycyny pracy.

Wcześniej napisaliśmy wiele listów do przedstawicieli aparatu państwowego, wskazując na łamanie prawa i praw człowieka podczas wieloletniej intensywnej kampanii przeciwko naszej rodzinie. Kilkakrotnie powiadamialiśmy o tym posłów do Parlamentu Europejskiego. Zignorowali nas. Skontaktowaliśmy się również z organizacjami praw człowieka, które milczały.

Europa lubi deklaracje dotyczące praw człowieka, ale nienawidzi współpracy z ofiarami i zrobienia czekogolwiek rzeczywistego.

Członkowie mojej rodziny, w tym moi rodzice, obywatele polscy, byli więźniami komunistycznych obozów koncentracyjnych w północnej Rosji po II wojnie światowej. W Parlamencie Europejskim jest miejsce dla członków komunistycznych organizacji totalitarnych, ale w kraju Unii Europejskiej nie ma miejsca dla ofiar metod komunistycznych.

@LechSBorkowski

Categories
Blog

Horrible wasteful bureaucracy

Comment on the article EU launches legal challenge against UK over ‘unlawful’ Gibraltar state aid by Catherine Neilan in The Telegraph, 19 March 2021.


Lech S Borkowski comment in The Telegraph 19 March 2021
Lech S Borkowski comment in The Telegraph 19 March 2021
Lech Borkowski 

EU is such a horrible wasteful bureaucracy. In 2017, several of us were driven from London to Truro in Cornwall to distribute some job training/job scheme leaflets paid for by the EU. I worked for a leaflet distribution company at the time. However, this money had to be sent to Brussels by the UK government first and later was sent back to sponsor this bizarre action. Letting some guys in a foreign country decide what is good for Britain, or any other country, and what job training schemes to support means loss of sovereignty.

And what was the carbon footprint of our round trip?

Several years earlier I witnessed a total waste of money provided by the EU to Poland. They sponsored theatrical workshop in a local theatre my daughter’s class was to participate in. The workshop was a fiction and was cut short. Waste of time and waste of money. I am sure the subsequent fictional report looked good on paper.

Another day I came to pick up my daughter from school in Poland and was surprised to find that she was compulsorily subjected to a medical superficial examination she did not need and we parents have not agreed to. When individuals and families are stripped of their fundamental rights and their dignity, that’s totalitarianism. We have not agreed to our daughter being undressed in front of some strange people. This was sponsored by the EU.

@LechSBorkowski

Categories
Blog

EU Parliament ignores victims of Communist methods

Comment on the editorial The Times view on Russia sanctions: Punishing Putin, 23 February 2021. Polish version: Parlament Europejski ignoruje ofiary metod komunistycznych.


Lech S Borkowski comment The Times 23 February 2021
Lech S Borkowski comment in The Times 23 February 2021

Polish authorities used the service of occupational medicine service against my wife in 2015. They manufactured fake medical statement to expel her from the job of pianist and piano teacher at the State School of Music in Zielona Góra. This was done with the approval of the government. We have detailed evidence, including sound recordings, which are now available on Youtube. My wife was accused by a psychologist of having unspecified delusions. She was forced to visit a psychologist twice as part of a routine occupational medicine checkup under threat of losing her job.

Earlier, we wrote many letters to state officials pointing out violations of law and human rights during an intense campaign against our family which went on for years. We have notified the members of the European Parliament several times. They ignored us. We have also contacted human rights organisations who have remained silent.

Europe likes declarations about human rights but hates to engage with the victims and actually do anything.

My family members, including my parents, all Polish citizens, were prisoners of Communist concentration camps in northern Russia after WWII. There is space at the European Parliament for members of Communist totalitarian organisations but there is no space for victims of Communist methods in a European Union country.

@LechSBorkowski

Categories
Blog-PL

Zagubieni zachodni obserwatorzy Europy Wschodniej

Komentarz do artykułu A new ‘Iron Curtain’ is descending on the EU, and threatens to collapse the project, Jonathan Saxty, The Telegraph, 24 listopada 2020. Wersja angielska: Western observers lost the plot in Eastern Europe.


Lech S Borkowski comment The Telegraph 25 November 2020
Lech S Borkowski, komentarz w The Telegraph 25 listopada 2020

25 Nov 2020 4:11PM

Zachodni obserwatorzy całkowicie stracili orientację w Europie Wschodniej. Na przykład w Polsce klasa rządząca pozostała dokładnie taka sama jak przed 1990 rokiem. Rzekomi “nacjonaliści” jako siła polityczna to fabrykacja. Tkanka polskiego społeczeństwa sprzed II wojny światowej została nieodwracalnie zniszczona. Mamy teraz komunistyczną klasę rządzącą uprawiającą politykę wirtualną. Polityka w Polsce jest całkowicie sfałszowana.

Polityka i całe życie publiczne w Polsce nie wróciły do autentyczności. To, co postrzegano jako przemiany demokratyczne, było jedynie spektaklem teatralną. Polska jest wyewoluowanym reżimem komunistycznym, gdzie zależnie od okoliczności wytwarzane są różne fałszywe siły polityczne.

Kościół katolicki został w pełni podporządkowany kontroli komunistycznej w pierwszych latach po II wojnie światowej. Polski papież Jan Paweł II był delegatem komunistów w Watykanie. Wmówiono wam wiele bajek.

https://mobile.twitter.com/LechSBorkowski/status/1272778679677050881

Było zbyt wiele myślenia magicznego.

https://lsborkowski.com/pol/
@LechSBorkowski

Lech S Borkowski comment The Telegraph 26 November 2020
Lech S Borkowski, komentarz w The Telegraph 26 listopada 2020

26 Nov 2020 7:37PM

Po drugiej wojnie światowej moi rodzice byli wieloletnimi więźniami komunistycznych obozów koncentracyjnych w północnej Rosji. Mój ojciec zdezerterował z komunistycznej armii w 1945 roku, zanim doszło do złożenia przysięgi. Sowieccy komuniści zabijali członków polskiego ruchu oporu z czasu II wojny światowej.

Moja matka była więziona w obozach od 1949 do 1956 r. za stawianie oporu komunistycznej okupacji wschodniej Polski i pomoc polskiemu ruchowi oporu. Jej brat [Klemens Ostrowski] był bardzo okrutnie torturowany.

Jestem bardzo dumny z moich rodziców.

Upadek komunizmu w Polsce był fałszywy. To była sztuka teatralna wystawiona w celu ogłupienia ludzi takich jak wy.

@LechSBorkowski

https://lsborkowski.com/pol/

Categories
Blog

Western observers lost the plot in Eastern Europe

Comment on the article A new ‘Iron Curtain’ is descending on the EU, and threatens to collapse the project by Jonathan Saxty in The Telegraph 24 November 2020.


Lech S Borkowski comment The Telegraph 25 November 2020
Lech S Borkowski, comment in The Telegraph 25 November 2020

25 Nov 2020 4:11PM

Western observers completely lost the plot in Eastern Europe. In Poland, for example, the ruling class remained exactly the same as before 1990. The alleged ‘nationalists’ as a political force are a fabrication. The pre-WWII fabric of the Polish society has been irrevocably destroyed. What you have got, is Communist ruling class doing virtual politics. Politics is completely fake in Poland.

Politics and the entire public life in Poland has not returned to authenticity. What you took for the democratic transition was merely a theatre play. Poland is an evolved Communist regime, where different fake political forces are manufactured, depending on circumstances.

The Catholic church got firmly under Communist control in the first years after WWII. The Polish pope John Paul II was a Communist delegate in the Vatican. You have been told lots of fairy tales.

https://twitter.com/LechSBorkowski/status/1272778679677050881

There has been too much magical thinking.

https://lsborkowski.com/pol/
@LechSBorkowski

Lech S Borkowski comment The Telegraph 26 November 2020
Lech S Borkowski, comment in The Telegraph 26 November 2020

26 Nov 2020 7:37PM

My parents were long time prisoners of Communist concentration camps in northern Russia post-WWII. My father deserted from the Communist army in 1945 before the oath was taken. The Soviet Communists were killing members of the Polish WWII resistance.

My mother was imprisoned in the camps from 1949 to 1956 for resisting the Communist occupation of Eastern Poland and helping the Polish resistance. Her brother was very cruelly tortured.

I am very proud of my parents.

The fall of Communism in Poland was fake. It was a theatre play to fool people like you.

@LechSBorkowski
https://lsborkowski.com/pol/

Categories
Blog

Communists seriously underestimated

Comment on the article Covid is a 1914 moment for the post-Cold War globalised order by Allistair Heath in The Telegraph, 27 January 2021. Polish version: Siła komunistów skrajnie niedoceniona.


Lech S Borkowski comment in The Telegraph 27 January 2021
Lech S Borkowski comment in The Telegraph 27 January 2021

Lech Borkowski
28 Jan 2021 1:39AM

“a wonderful, freewheeling, ultra-mobile 30-year affair that started with the downfall of communism in 1989 has come to a screeching end.”

Communism has not collapsed. Being on the receiving end of the stick, I know this first-hand. You have seriously underestimated the Communists and their creativity in pushing the fake narrative. EU is their paradise. Communist party members and their subordinates are in the European Parliament and European Commission. Communist methods deployed on the ground.

Communist celebrities visiting top world universities. The need for self-deception is as high as ever.

@LechSBorkowski

Research

Categories
Blog

All the Pravda

“All the Pravda That’s Fit to Print”. My comments on the article Meet Maroš Šefčovič, the steely former communist who imposed the EU’s Brexit deadline by James Crisp in The Telegraph, 11 September 2020.


This article reads like The London Pravda. Let’s see…

towering, basketball-loving, polyglot, wise choice, embroiled in tough trilateral negotiations, won plaudits from all sides, managed to negotiate a solution in highly challenging circumstances, dealing with untrustworthy Russia, ideal preparation, safe pair of hands, his ability to whip through briefings and his laser-like eye for detail, cheerful, friendly approach, he was all steel, big hitter, a well-prepared and formidable opponent

Note this: “Dealing with an untrustworthy Russia”, the country he obtained his degree from.

The following is characteristic of the Communist school:

‘has an unfailing habit of referring to Mr Gove (see video below), the Chancellor of the Duchy of Lancaster, as either “Mike” or the “Chancellor”.’

In essence, EU Commission vice-president is a towering Communist figure with a degree from an untrustworthy country.

@LechSBorkowski


Lech Borkowski 12 Sep 2020 8:03AM

“Former Communist” is an oxymoron. Something like a “Russian data security company”

@LechSBorkowski

https://lsborkowski.com/pol/

Categories
Blog

Barroso copied keywords

My comment on the article Nigeria copies and pastes new laws from Singapore by Jane Flanagan in The Times, 18 May 2020.


When I read State of the Union address to the EU Parliament, 11 September 2013, by Manuel Barroso, I thought quite a few phrases in the document looked familiar. I compared it with the letter my wife and I faxed to the EU Commission on 6 June 2013. I found surprising similarities.

Let me give you couple of examples.

LSB 6 June 2013:
The advanced knowledge of the social sciences was employed for the sole purpose of murdering the soul and murdering the social dimension of a person. Psychology became operational psychology. The key elements to the successful murder of the social being are the isolation of the victim and the participation of as many perpetrators as possible. This is the true meaning of Solidarity in Poland. It is the solidarity of the oppressors against an individual. All these methods inherited by the current Polish junta are widely used in Poland today. Psychological terror against any bright and brave individual standing up for dignity and honor is the main tool of the regime.

Barroso 11 Sept 2013:
For that reason, strengthening the social dimension is a priority for the months to come, together with our social partners. The Commission will come with its communication on the social dimension of the economic and monetary union on the 2nd of October. Solidarity is a key element of what being part of Europe is all about, and something to take pride in.

Note “social dimension”, “key element”, “solidarity” and also
“participation” vs “being part of”, “dignity and honor” vs “something to take pride in”.

There was also surprising use of “the trenches”, which appeared in our letter as well.

@LechSBorkowski

Categories
Blog

Virtual politics, faking democracy in Poland

The second of my comments on The Times’ article Polish election will not be free and fair, claims European Commission by Bruno Waterfield in Brussels, April 30, 2020.


Poland and other countries of evolved Communism can be described as ‘democracies’ only in the sense of ‘virtual democracy’ or ‘virtual politics’.

There is a good book by Andrew Wilson from the University of London: Virtual Politics, Faking Democracy in the Post-Soviet World (2005). While the book focuses mainly on Ukraine and Russia, it is applicable also to Poland, and likely to other East-European fake democracies.

Let me quote from the book’s flap:

“This book uncovers the sophisticated techniques of the ‘virtual’ political system used to legitimize post-Soviet regimes: entire fake parties, phantom political rivals and “scarecrow” political opponents. And it exposes the paramount role of the mass media in projecting these creations and falsifying the entire political process.”

Virtual political system, fake parties, falsified politics? This is Poland as well.

When Poland was joining EU in 2004, its flag was raised in Brussels by President Aleksander Kwaśniewski and Prime Minister Leszek Miller, both members of the pre-1990 Communist party. Kwaśniewski was a government minister in the 1980s. At that time Miller was chief of a regional committee of the Communist party and the Communist Politburo. Miller is now an MEP.

The current list of MEPs includes e.g. Karol Karski, member of PiS (Law and Justice), who was an activist in the Communist student union, or Danuta Hubner, currently member of the Civic Platform, Communist party member in 1970s and 1980s.

Elections do not make any difference in Poland.

The Solidarity trade union, a fake opposition movement of the 1980s, was created by the Communists themselves.

@LechSBorkowski

Page 1 of 2
1 2