Protokół Zeznania Małgorzaty Głuchowskiej Złożonego w Komendzie Miejskiej Policji 10 Lutego 2016

Komenda Miejska Policji przy ul. Partyzantów 40 w Zielonej Górze
Komenda Miejska Policji przy ul. Partyzantów 40 w Zielonej Górze
Komenda Miejska Policji przy ul. Partyzantów 40 w Zielonej Górze; wejście główne
Komenda Miejska Policji przy ul. Partyzantów 40 w Zielonej Górze; wejście główne
Protokół przesłuchania Małgorzaty Głuchowskiej w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze 10 lutego 2016
Protokół przesłuchania Małgorzaty Głuchowskiej w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze 10 lutego 2016

Jestem absolwentką Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Poznaniu. Po studiach podjęłam pracę w Państwowej szkole Muzycznej w Zielonej Górze w charakterze pedagoga i pianisty akompaniatora. Byłam też członkiem kadry kierowniczej szkoły jako kierownik sekcji pianistycznej, pełniłam też funkcję przewodniczącej rady rodziców. W szkole byłam zatrudniona do 31 grudnia 2015 roku. Pismo informujące mnie o zwolnieniu otrzymałam 4 stycznia 2016 roku. Moje zwolnienie z pracy było konsekwencją wieloletnich działań skierowanych przeciwko mnie przez osoby, których nazwiska znajdują się w materiałach, które dołączę do protokołu.

Chciałabym złożyć, i poprzeć materiałem dowodowym zawiadomienie o zorganizowanych działaniach przestępczych, które trwają w moim miejscu pracy to jest Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Zielonej Górze. Osobami związanymi z tą działalnością jest nie tylko kadra kierowniczą szkoły, ale również osoby nie związane z tą placówką, które prawdopodobnie nigdy wcześniej mnie nie znały, które wymieniam z imienia i nazwiska w zawiadomieniu przesłanym listem poleconym w grudniu 2015 roku do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta oraz w kolejnym piśmie wysłanym w styczniu 2016 roku również do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta. Nazwiska osób działających na moją szkodę znajdują się również w załączonych materiałach, na przykład w listach do najwyższych władz państwowych, które dołączę do dzisiejszego protokołu. Działania przestępcze przeciwko mnie łączą się nierozerwalnie z działaniami podjętymi przeciwko mojemu mężowi, dr hab. Lechowi Borkowskiemu, który został poinformowany o zwolnieniu z pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w październiku 2015 roku. Według mojej wiedzy i informacji, które posiadam, decyzję o moim zwolnieniu podjęto w tym samym czasie, czyli pod koniec października 2015 roku.

Od września 2011 roku w moim miejscu pracy ze szczególnym nasileniem organizowano prowokacje i zastawiano pułapki na mnie. Dotyczyły one spraw, które można było bardzo szybko wyjaśnić, uzdrowić sytuację i spowodować aby szkoła zaczęła funkcjonować zgodnie z obowiązującym prawem i żeby zaczęły obowiązywać normy etyczne i moralne, które powinny obowiązywać w państwie demokratycznym i cywilizowanym społeczeństwie. Szczegółowy opis szykan i prowokacji wobec mojej osoby znajduje się w załącznikach, które dołączę do protokołu w postaci kopii moich zeznań złożonych w Prokuraturze Rejonowej w Zielonej Górze 23 stycznia 2012, kopii moich zeznań złożonych w Prokuraturze Rejonowej w Zielonej Górze 8 lutego 2012, kopii pisma Małgorzaty Małaczyńskiej, obecnie Szumskiej, która była dyrektorem Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze, z 10 lutego 2012kopii moich zeznań w formie pisemnej przesłanych poczta kurierską do Prokuratora Pawła Sawickiego z 14 lutego 2012 roku, kopii postanowienia Prokuratora o odmowie wszczęcia dochodzenia z 22 lutego 2012 roku, moje oświadczenie z 5 lutego 2016 roku z dwudziestoma trzema załącznikami, moje oświadczenie z 8 lutego 2016 roku z trzydziestoma czterema załącznikami. Moje oświadczenie z 5 lutego 2016 roku zawiera załączniki, które związane są z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Zielonej Górze, większość z nich jest potwierdzona za zgodność z oryginałem. Pozostałe załączniki wchodzące w skład tego oświadczenia to listy napisane przeze mnie do najwyższych władz państwowych. Załączniki do oświadczenia z 8 lutego 2016 roku to przede wszystkim pisma skierowane do obecnej dyrektor Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze Renaty Lato, kierownika sekcji pianistycznej Marii Kuny, fotokopie dokumentów szkolnych oraz pisma Renaty Lato skierowane do mnie, w tym wydane świadectwa pracy oraz pisma Marii Kuny skierowane do mnie a także moje odpowiedzi i jeden dokument szkolny w całości tzn. Regulamin Pracy Szkoły. Wszystkie załączniki zostały opisane w oświadczeniach. Chciałabym podkreślić, że dokumentacja złożona w dniu dzisiejszym jest tylko małym wycinkiem dokumentów, które są w moim posiadaniu i które jestem gotowa w każdej chwili złożyć. Wszystkie dokumenty są podpisane przeze mnie, niektóre z nich parafowane na każdej stronie. Jeżeli jest taka konieczność, mogę parafować wszystkie złożone dokumenty.

W mojej ocenie decyzja Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze, Pawła Sawickiego, który zajmował się moją sprawą, o odmowie wszczęcia dochodzenia w mojej sprawie spowodowała szereg późniejszych moich problemów, które doprowadziły do mojego zwolnienia z pracy. Kopię tego postanowienia Prokuratora o odmowie wszczęcia dochodzenia również dołączam do niniejszego protokołu. Ja w tej sprawie nie składałam zażalenia na decyzję prokuratora ponieważ dosyć szybko zorientowałam się, że było by to bezcelowe oraz doprowadziłoby do nasilenia kolejnych represji wobec mojej osoby, łącznie z możliwością zwolnienia mnie z pracy. Osobami, które w moim odczuciu wspólnie i w porozumieniu działały niezgodnie z prawem na moją szkodę w okresie od 2011 roku są: poprzednia dyrektor szkoły muzycznej Małgorzata Małaczyńska, obecnie Szumska, Renata Lato obecna dyrektor szkoły, wicedyrektor szkoły Honorata Górna, kierownik sekcji pianistycznej Maria Kuna, Sławomir Mundry, były sekretarz rady rodziców szkoły, Krystyna Karcz, starszy wizytator Centrum Edukacji Artystycznej, Wacław Kłaput, główny wizytator Centrum Edukacji Artystycznej z Bydgoszczy, Zdzisław Bujanowski, Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, Wiktor Jędrzejec, Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej,(*) Waldemar Ogrodniczak i Anna Kask, sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą w czasie, gdy dyrektorem została Renata Lato oraz prokurator Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze Paweł Sawicki, dyrekcja i pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze wymienieni w piśmie do Prokuratora Generalnego z 16 grudnia 2015 roku oraz wymienieni w moim oświadczeniu z 5 lutego 2016 roku, w szczególności Krzysztof Woźniak i Sarbina Sobkowska. Część z tych osób działała bezpośrednio na moją szkodę. Niektóre z wymienionych osób, mimo że zostały bardzo dokładnie przeze mnie poinformowane, w sposób bezpośredni lub za pomocą pism w żaden sposób nie pomogły mi w przeciwstawieniu się złu. Informowałam osobiście i podczas bezpośrednich rozmów przeprowadzonych w czasie mojej wizyty w Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, gdzie rozmawiałam z prawnikiem panią Sową oraz podczas wizyty w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z dyrektorem Centrum Edukacji Artystycznej Zdzisławem Bujanowskim oraz prawnikami CEA rozmawiał z mojego upoważnienia mój mąż, który był w Warszawie przy okazji załatwiania spraw rodzinnych. Do tej pory nie mam wiedzy, aby ktokolwiek z najwyższych władz zareagował na moje pisma i podjął działania w celu naprawienia zła, które dotknęło mnie i moją rodzinę.

Ja składałam już zeznania w sprawie mojego pisma do Prokuratora Generalnego z 16 grudnia 2015 roku na Komisariacie I Policji w Zielonej Górze, przed sierż. szt. Pauliną Łatą. Do protokołu przesłuchania świadka dołączyłam oświadczenie z 5 lutego 2016 roku z wszystkimi załącznikami oraz moje oświadczenie z 8 lutego 2016 roku z wszystkimi załącznikami. Kserokopie dokumentów, które dołączyłam do tamtego protokołu przesłuchania, dołączam do dzisiejszego protokołu. […]


(*) w Ministerstwie Kultury