Categories
Blog-PL

Surrealistyczne przeszkody

Komentarz do artykułu ‘Rabunek,’ Fascynujące Refleksje o Tym, Co Naziści Zagrabili i o Możliwych Konsekwencjach Odzyskania Strat, recenzja książki Menachema Kaisera.

Dwight Garner, The New York Times, 8 marca 2021.


Lech S Borkowski comment in New York Times 9 March 2021
Lech S Borkowski, komentarz w New York Times 9 marca 2021

Mam nadzieję, że Kaiser odzyska swoją rodzinną własność. Znam dobrze tego rodzaju “przeszkody kafkowskie” w Polsce. Pamiętajmy o obecności czerwonego słonia w pokoju. Moja żona i ja mieliśmy wiele do czynienia w ostatnich latach z administracją państwową, prawem, różnymi kwestiami prawnymi, prokuraturą, korespondencją z przedstawicielami władz różnych szczebli. Surrealistyczne problemy wspomniane wcześniej są objawem podstawowych, głębszych spraw. To nie są anomalie. Oznaczają modus operandi państwa, które nie chce przestrzegać własnych praw.

Innymi słowy, procesy prawne i egzekwowanie prawa zostały wyprowadzone poza prawo. Prawo funkcjonuje tylko jako pojęcie teoretyczne. Mamy do czynienia z teorią i eksperymentem. Dane eksperymentalne nie zgadzają się z teorią.

Rozmawialiśmy z wieloma prawnikami. Nie określiłbym żadnego z nich jako “normalnego prawnika”. Trudności Kaisera nie są ani dziwne, ani przypadkowe. Mają one wytłumaczenie systemowe.

Pod wieloma względami II wojna światowa nie zakończyła się w 1945 roku. Obecnie spłacam kredyt hipoteczny na mieszkanie w Zielonej Górze (niemiecki Gruenberg). Moja obecność tam jest pośrednią konsekwencją II wojny światowej. Moi rodzice mieszkali we wschodniej Polsce przed II wojną światową. Obaj byli więźniami komunistycznych obozów koncentracyjnych w północnej Rosji po II wojnie światowej. Ich rodzinne nieruchomości znajdują się w obecnych granicach Białorusi. Ich gospodarstwa zostały zajęte przez władze radzieckie podczas okupacji tego obszaru po 1945 roku.

W którą stronę by nie spojrzeć, druga wojna światowa nie chce zniknąć.

@LechSBorkowski

Categories
Blog

Kafkaesque hurdles

Comment on the article ‘Plunder,’ a Gripping Reflection on What the Nazis Took and What It Would Mean to Take It Back, review of Menachem Kaiser’s book.

Dwight Garner in The New York Times, March 8, 2021.


Lech S Borkowski comment in New York Times 9 March 2021
Lech S Borkowski comment in New York Times 9 March 2021

I hope Kaiser recovers his family property. I am very familiar with ‘Kafkaesque hurdles’ in Poland. You need to understand the presence of the red elephant in the room. My wife and I extensively dealt in recent years with state administration, law, legal issues, prosecution office, and through correspondence, with top state officials. The Kafkaesque process is symptomatic of fundamental, deeper issues. This is not anomaly. This is actually modus operandi of the state that does not want to follow its own laws.

In other words, the legal processes and enforcement of the law have been taken outside the law. The law functions only as a theoretical concept. There is theory and there is experiment. Experimental data do not agree with theory.

We have spoken to many lawyers. I would not describe any of them as a ‘normal lawyer’. Kaiser’s difficulties are neither weird nor accidental. They are systemic.

In many ways, WWII hasn’t ended in 1945. I am currently paying mortgage on an apartment in Zielona Góra (German Gruenberg). My presence there is an indirect consequence of WWII. My parents lived in eastern Poland before WWII. They were both prisoners of Communist concentration camps in northern Russia after WWII. Their family properties are located within current Belarussian borders. Their farms were seized by the Soviet authorities during their post-1945 occupation of the area.

Whichever way you look, WWII does not want to go away.

@LechSBorkowski