List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Rektora Uniwersytetu w Poznaniu 10 Listopada 2011

Tekst listu wysłanego do rektora UAM w Poznaniu 10/11/2011. Rektor nie odpowiedział na list.


Dr hab. Lech S. Borkowski
Wydział Fizyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak
JM Rektor
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań, 10 listopada 2011

Szanowny Panie Rektorze,

W bieżącym roku otrzymałem Nagrodę Rektora UAM III stopnia za osiągnięcia naukowe w 2010 r., którą odebrałem z Pańskich rąk w czasie wrześniowej uroczystości. Chciałbym poinformować, że do nagrody zgłosiłem następującą pracę (załącznik 1)

L. S. Borkowski, Multimodal transition and stochastic antiresonance in squid giant axons, Physical Review E 82, 041909 (2010).

W dniu 10 czerwca 2011 r. przesłałem do Dziekanatu wniosek o nagrodę (załącznik 2) i kopię wspomnianej pracy. We wniosku napisałem m.in.

„Zgłaszam do nagrody rektorskiej osiągnięcie naukowe, polegające

• na odkryciu przejścia wielomodowego w modelu neuronu Hodgkina-Huxleya
• na udowodnieniu, że efekt ten przejawia się w pomiarach eksperymentalnych grupy japońskiej Takahashi et al.
• na odkryciu zjawiska koherentnego antyrezonansu stochastycznego”

W dniu 14 czerwca 0 9.51 prodziekan prof. dr hab. A. Wójcik rozesłał harmonogram prezentacji wniosków o nagrody. Załączam kopię strony harmonogramu, na której na 1 1.40 zapowiedziane jest moje wystąpienie (załącznik 3). Zwracam uwagę na fakt, że z mojego wniosku usunięto drugi punkt, tj. stwierdzenie że osiągnięcie polega

„na udowodnieniu, że efekt ten przejawia się w pomiarach eksperymentalnych grupy japońskiej Takahashi et al.”

Natychmiast tego samego dnia już 0 10.42 wysłałem sprostowanie (załącznik 4), w którym wskazałem, że usunięto z mojego wniosku punkt drugi. Poprosiłem o poprawienie tego błędu. Nie otrzymałem odpowiedzi na załączoną wiadomość e-mail.

W czasie wydziałowych prezentacji 15 czerwca 2011 r. przedstawiłem referat (załącznik 5), w którym wyraźnie uzasadniłem swój wniosek, łącznie z punktem drugim. Wykazałem, że odkryte przeze mnie przejście wielomodowe jest potwierdzone danymi eksperymentalnymi japońskiej grupy Takahashi et al. W czasie swojego wystąpienia podkreśliłem, że odkryte przejście dynamiczne ma najprawdopodobniej charakter uniwersalny, tj. występuje również w wielu innych układach.

Prezentacji przysłuchiwali się m.in. mój przełożony prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, kierownik Zakładu Fizyki Kwantowej i prof. dr hab. Antoni Wójcik, prodziekan ds. organizacyjno-finansowych, reprezentujący władze dziekańskie. Referat spotkał się ze zrozumieniem i nikt z obecnych na sali w najmniejszym stopniu nie kwestionował dokonanych odkryć.

Z tym większym zdziwieniem muszę zatem odnotować, że podczas posiedzenia Rady Wydziału w dniu 22 czerwca 2011 r. prof. Ryszard Naskręcki, Dziekan Wydziału Fizyki, przedstawił moje osiągnięcia za 2010 r. niezgodnie z moim wnioskiem z 10 czerwca 2011 r. i niezgodnie ze sprostowaniem z 14 czerwca 2011 r., pomijając drugie z trzech zgłoszonych osiągnięć.

Chciałbym prosić JM Rektora o zajęcie stanowiska w tej sprawie i odpowiedź na następujące pytania.

l . Czy usuwanie z dokumentacji uczelnianej osiągnięć pracownika uważa Pan za słuszne?

2. Czy postępowanie władz dziekańskich Wydziału Fizyki mogło mieć wpływ na wysokość przyznanej nagrody?

3. Czy pomniejszanie osiągnięć pracownika i ukrywanie ich może mieć wpływ na decyzje o jego awansie zawodowym?

Z wyrazami szacunku,

dr hab. Lech S. Borkowski

tel. +48 […]
email: […]
www: […]