Kampania znęcania się, list Małgorzaty Głuchowskiej do Premiera 8 Września 2012

mgr Małgorzata Głuchowska
[…]
Zielona Góra

Donald Tusk
Premier RP
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Zielona Góra, 8 września 2012

Szanowny Panie Premierze,

Jestem nauczycielem dyplomowanym. Od września 2008 do 8 marca 2012 pełniłam funkcję kierownika sekcji fortepianu w PSM I i II st. w Zielonej Górze. Od października 2011 r. dokonywano na mnie publicznego linczu. Atakowano mnie bezpodstawnie w sposób sadystyczny różnymi metodami. Być może nawet posłużono się metodą donosu. Kampania znęcania się nade mną miała zapewne na celu doprowadzenie do załamania nerwowego, a tym samym utraty zdolności funkcjonowania w społeczności szkoły i środowisku artystycznym. W moim postępowaniu, w moich wypowiedziach i w moich pismach nie ma niczego, co dałoby pretekst do takich ataków.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego było zobowiązane do przeprowadzenia rzetelnej kontroli w tej sprawie na skutek moich skarg z 24 listopada i 7 grudnia 2011 roku, w których poinformowałam o znęcaniu się nade mną w PSM I i II st. w Zielonej Górze.

Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej dr Zdzisław Bujanowski odmówił udostępnienia kopii protokołu wizytatora CEA z jego wizyty w zielonogórskiej szkole muzycznej w dniach 19-20 grudnia 2011.

W związku z powyższym

1. Proszę o przekazanie kopii protokołu wizytatora Kłaputa z jego wizyty w zielonogórskiej szkole muzycznej w dniach 19-20 grudnia 2011.

2. Proszę o przekazanie opinii na mój temat wystawionej przez MKiDN w roku szkolnym 2011/2012 wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, na jakiej podstawie została sformułowana.

Zwracam uwagę, że zgodnie z artykułem 51 pkt. 3 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.,

Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych.

Natomiast zgodnie z art. 51 pkt. 4 Konstytucji RP

Każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą.

Przypomnę także artykuł 30 Konstytucji,

Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

Z poważaniem,

Małgorzata Głuchowska
nauczyciel fortepianu w PSM I i II st. w Zielonej Górze

English version