Rozporządzenie Ministra Zdrowia 30 maja 1996

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Nr 69, Warszawa, dnia 25 czerwca 1996 r.

strona 1585

Pozycja 332

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 maja 1996 r.

w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

332

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 30 maja 1996 r.

Na podstawie art. 179 § 4 i art. 229 § 8 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa:

1) zakres wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, o których mowa w art. 229 § 1, 2 i 5 Kodeksu pracy, zwanych dalej „badaniami profilaktycznymi”, tryb ich przeprowadzania oraz sposób dokumentowania i kontroli tych badań,
2) częstotliwość wykonywania badań okresowych,
3) zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, o której mowa w art. 229 § 6 zdanie drugie Kodeksu pracy, niezbędnej z uwagi na warunki pracy,
4) tryb wydawania i przechowywania orzeczeń lekarskich:

a) o utracie przez pracownika zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy (art. 43 pkt 2 Kodeksu pracy),
b) o konieczności przeniesienia pracownika do innej pracy ze względu na stwierdzenie szkodliwego wpływu wykonywanej pracy na zdrowie pracownika (art. 55 § 1 Kodeksu pracy),
c) stwierdzających, że ze względu na stan ciąży kobieta nie powinna wykonywać pracy dotychczasowej (art. 179 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy),
d) stwierdzających, że dana praca zagraża zdrowiu młodocianego (art. 201 § 2 Kodeksu pracy),
e) o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku (art. 229 § 4 Kodeksu pracy),
f) stwierdzających u pracownika objawy wskazujące na powstawanie choroby zawodowej (art. 230 § 1 Kodeksu pracy),
g) stwierdzających niezdolność do wykonywania dotychczasowej pracy u pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy lub u którego stwierdzono chorobę zawodową, lecz nie zaliczono go do żadnej z grup inwalidów (art. 231 Kodeksu pracy),

5) dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spełniać lekarze przeprowadzający badania profilaktyczne oraz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, niezbędną z uwagi na warunki pracy. 2. Rozporządzenie określa ponadto tryb wydawania zaświadczeń i świadectw lekarskich do celów przewidzianych w art. 92 § 1, art. 1295 pkt 2, art. 177 § 1 i 3, art. 178 § 1, art. 180 § 3 i 4, art. 185 Kodeksu pracy oraz w przepisach o urlopach wychowawczych.

§ 2. 1. Zakres i częstotliwość badań profilaktycznych określają wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników, zwane dalej „wskazówkami metodycznymi”, stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. 2. Lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne może poszerzyć jego zakres o dodatkowe specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe, a także wyznaczyć krótszy termin następnego badania, niż to określono we wskazówkach metodycznych, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby przyjmowanej do pracy lub pracownika.

§ 2. 3. Specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe, o których mowa w ust. 2, stanowią część badania profilaktycznego.

§ 2. 4. Lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne powinien korzystać z zaleceń dotyczących postępowania lekarskiego w stosunku do pracowników poddanych określonym narażeniom, upowszechnianych przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy.

§ 2. 5. Badanie profilaktyczne kończy się orzeczeniem lekarskim stwierdzającym:

1) brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy lub

2) przeciwwskazania zdrowotne do pracy na określonym stanowisku pracy.

§ 3. 1. W sprawach, o których mowa w 1 ust. 1 pkt 4, lekarz orzeka na podstawie wyników przeprowadzonego badania lekarskiego oraz oceny zagrożeń dla zdrowia i życia pracownika, występujących na stanowisku pracy.

§ 3. 2. Oceny zagrożeń, o których mowa w ust. 1, lekarz dokonuje na podstawie przekazywanej przez pracodawcę informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, w tym również o aktualnych wynikach badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących na stanowiskach pracy. Wskazane jest, aby lekarz uzupełnit informacje pracodawcy o spostrzeżenia z przeprowadzonych wizytacji stanowisk pracy.

§ 3. 3. Lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne dokonuje w dokumentacji medycznej pracownika opisu badania oraz wpisu treści orzeczenia.

§ 3. 4. Orzeczenia lekarskie są wydawane w formie zaświadczeń:

1) według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia, jeżeli orzeczenie dotyczy przypadków wymienionych w 1 ust. 1 pkt 4 lit. a) i e),

2) według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia, jeżeli orzeczenie dotyczy przypadków wymienionych w  1 ust. 1 pkt 4 lit. b) — d), f) i g)

§ 3. 5. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 4, lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne przekazuje pracownikowi i pracodawcy.

§ 4. 1. Badanie profilaktyczne przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.

§ 4. 2. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:

     1. 1) określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane,
     1. 2) w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników przenoszonych na inne stanowiska pracy — określenie stanowiska pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona; w tym przypadku pracodawca może wskazać w skierowaniu dwa lub więcej stanowisk pracy, w kolejności odpowiadającej potrzebom zakładu,
     1. 3) w przypadku pracowników — określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony,
     1. 4) informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy, o których mowa w pkt 2 i 3, czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.
    1. § 5. 1. Pracownik lub pracodawca, który nie godzi się z treścią wydanego zaświadczenia, o którym mowa w 3 ust. 4, może wystąpić, w ciągu 7 dni od dnia wydania zaświadczenia, za pośrednictwem lekarza, który wydał to zaświadczenie, z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania.

    1. 2. Badanie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy właściwym ze względu na miejsce świadczenia pracy lub siedzibę jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony pracownik, a jeżeli kwestionowane zaświadczenie zostało wydane przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy — w najbliższej jednostce badawczo-rozwojowej w dziedzinie medycyny pracy. Badania pracowników zatrudnionych w Przedsiębiorstwie Państwowym „Polskie Koleje Państwowe” przeprowadzane są w Centrum Naukowym Medycyny Kolejowej.

    1. 3. Ilekroć w przepisach rozporządzenia jest mowa o wojewódzkim ośrodku medycyny pracy, należy przez to rozumieć także inną jednostkę, która realizuje zadania takiego ośrodka, a ilekroć jest mowa o jednostce badawczo-rozwojowej w dziedzinie medycyny pracy, należy przez to rozumieć także Centrum Naukowe Medycyny Kolejowej, w odniesieniu do zadań realizowanych przez kolejową służbę zdrowia.

    1. 4. Badanie, o którym mowa w ust. 1, powinno być przeprowadzone w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Ustalone na jego podstawie orzeczenie lekarskie jest ostateczne. Orzeczenie to jest podstawą do wydania przez lekarza przeprowadzającego ponowne badanie zaświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 4.

    1. § 6. Zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy, obejmuje:

    

   Rozporządzenie Ministra Zdrowia 30 maja 1996, strona 1
   Rozporządzenie Ministra Zdrowia 30 maja 1996, strona 1
   Rozporządzenie Ministra Zdrowiua 30 maja 1996, strona 2
   Rozporządzenie Ministra Zdrowiua 30 maja 1996, strona 2
   Rozporządzenie Ministra Zdrowia 30 maja 1996, strona 3
   Rozporządzenie Ministra Zdrowia 30 maja 1996, strona 3
   Rozporządzenie Ministra Zdrowia 30 maja 1996, strona 4
   Rozporządzenie Ministra Zdrowia 30 maja 1996, strona 4
   Rozporządzenie Ministra Zdrowia 30 maja 1996, strona 5
   Rozporządzenie Ministra Zdrowia 30 maja 1996, strona 5
   Rozporządzenie Ministra Zdrowia 30 maja 1996, strona 6
   Rozporządzenie Ministra Zdrowia 30 maja 1996, strona 6
   Rozporządzenie Ministra Zdrowia 30 maja 1996, strona 7
   Rozporządzenie Ministra Zdrowia 30 maja 1996, strona 7
   Rozporządzenie Ministra Zdrowia 30 maja 1996, strona 8
   Rozporządzenie Ministra Zdrowia 30 maja 1996, strona 8
   Rozporządzenie Ministra Zdrowia 30 maja 1996, strona 9
   Rozporządzenie Ministra Zdrowia 30 maja 1996, strona 9
   Rozporządzenie Ministra Zdrowia 30 maja 1996, strona 10
   Rozporządzenie Ministra Zdrowia 30 maja 1996, strona 10
   Rozporządzenie Ministra Zdrowia 30 maja 1996, strona 11
   Rozporządzenie Ministra Zdrowia 30 maja 1996, strona 11
   Rozporządzenie Ministra Zdrowia 30 maja 1996, strona 12
   Rozporządzenie Ministra Zdrowia 30 maja 1996, strona 12
   Rozporządzenie Ministra Zdrowia 30 maja 1996, strona 13
   Rozporządzenie Ministra Zdrowia 30 maja 1996, strona 13
   Rozporządzenie Ministra Zdrowia 30 maja 1996, strona 14
   Rozporządzenie Ministra Zdrowia 30 maja 1996, strona 14
   Rozporządzenie Ministra Zdrowia 30 maja 1996, strona 15
   Rozporządzenie Ministra Zdrowia 30 maja 1996, strona 15
   Rozporządzenie Ministra Zdrowia 30 maja 1996, strona 16
   Rozporządzenie Ministra Zdrowia 30 maja 1996, strona 16
   Rozporządzenie Ministra Zdrowia 30 maja 1996, strona 17
   Rozporządzenie Ministra Zdrowia 30 maja 1996, strona 17
   Rozporządzenie Ministra Zdrowia 30 maja 1996, strona 18
   Rozporządzenie Ministra Zdrowia 30 maja 1996, strona 18
   Rozporządzenie Ministra Zdrowia 30 maja 1996, strona 19
   Rozporządzenie Ministra Zdrowia 30 maja 1996, strona 19
   Rozporządzenie Ministra Zdrowia 30 maja 1996, strona 20
   Rozporządzenie Ministra Zdrowia 30 maja 1996, strona 20
   Rozporządzenie Ministra Zdrowia 30 maja 1996, strona 21
   Rozporządzenie Ministra Zdrowia 30 maja 1996, strona 21
   Rozporządzenie Ministra Zdrowia 30 maja 1996, strona 22
   Rozporządzenie Ministra Zdrowia 30 maja 1996, strona 22
   Rozporządzenie Ministra Zdrowia 30 maja 1996, strona 23
   Rozporządzenie Ministra Zdrowia 30 maja 1996, strona 23
   Rozporządzenie Ministra Zdrowia 30 maja 1996, strona 24
   Rozporządzenie Ministra Zdrowia 30 maja 1996, strona 24
   Rozporządzenie Ministra Zdrowia 30 maja 1996, strona 25
   Rozporządzenie Ministra Zdrowia 30 maja 1996, strona 25
   Rozporządzenie Ministra Zdrowia 30 maja 1996, strona 26
   Rozporządzenie Ministra Zdrowia 30 maja 1996, strona 26
   Rozporządzenie Ministra Zdrowia 30 maja 1996, strona 27
   Rozporządzenie Ministra Zdrowia 30 maja 1996, strona 27
   Rozporządzenie Ministra Zdrowia 30 maja 1996, strona 28
   Rozporządzenie Ministra Zdrowia 30 maja 1996, strona 28
   Rozporządzenie Ministra Zdrowia 30 maja 1996, strona 29
   Rozporządzenie Ministra Zdrowia 30 maja 1996, strona 29
   Rozporządzenie Ministra Zdrowia 30 maja 1996, strona 30
   Rozporządzenie Ministra Zdrowia 30 maja 1996, strona 30
   Rozporządzenie Ministra Zdrowia 30 maja 1996, strona 31
   Rozporządzenie Ministra Zdrowia 30 maja 1996, strona 31
   Rozporządzenie Ministra Zdrowia 30 maja 1996, strona 32
   Rozporządzenie Ministra Zdrowia 30 maja 1996, strona 32