Kodeks Pracy 1974

Kodeks Pracy 26 czerwca 1974; pierwsza strona
Pierwsza strona kodeksu pracy z 26 czerwca 1974

Praca w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, w państwie ludu pracującego jest podstawowym prawem, obowiązkiem i sprawą honoru każdego obywatela.

Szczególna rola w kształtowaniu socjalistycznych stosunków pracy przypada prawu pracy. Ono bowiem, dzięki unormowaniom zgodnym z zasadami ustrojowymi i współżycia społecznego w państwie ludowym, ugruntowuje poczucie praworządności i świadomość, że rzetelna i uczciwa praca jest pod ochroną prawa; zapewnia załogom poprzez ich organizacje rolę aktywnego uczestnika w życiu i działalności zakładu pracy; wychowuje w duchu przestrzegania dyscypliny pracy, ładu i porządku oraz zobowiązuje do aktywnego uczestnictwa w pomnażaniu zasobów materialnych państwa, które zapewnia stałą poprawę warunków pracy i bytu każdego pracownika i całego społeczeństwa.

W Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wszyscy ludzie pracy są równi. W imię sprawiedliwości społecznej socjalistyczne prawo pracy jednakowo traktuje wszystkich pracujących, przyznając każdemu takie same uprawnienia z tytułu pełnienia takich samych obowiązków. Kodeks znosi różnice w uprawnieniach pracowników fizycznych i umysłowych.

Kodeks kształtuje jednolity system praw i obowiązków pracowników. Zwiększając wymagania w zakresie obowiązków pracowniczych, od których należytego, sumiennego i twórczego spełniania zależy zasobność państwa i dobrobyt narodu, jednocześnie rozszerza uprawnienia pracownicze.

Kodeks jest odzwierciedleniem osiągniętego w trzydziestoleciu społeczno-gospodarczego rozwoju kraju, ukształtowanego stanu świadomości społecznej i aktywności zawodowej ludzi pracy oraz daje wyraz zasadzie, że w Polsce Ludowej najwyższym celem wszelkiej działalności jest człowiek, a przede wszystkim stały wzrost jego debrobytu materialnego i poziomu kulturalnego.

Kodeks sprzyja doskonaleniu organizacji pracy, nakładając na kierownictwo zakładów pracy obowiązek właściwego organizowania procesów produkcyjnych, stwarzając warunki dla wykorzystania kwalifikacji i zdolności osobistych pracowników oraz osiągania wysokiej efektywności pracy, jak również kształtowania w zakładzie socjalistycznych zasad współżycia.

Kierownik socjalistycznego zakładu pracy odpowiada za prawidłowe wykonywanie zadań zakładu wynikających z planu społeczno-gospodarczego rozwoju kraju, racjonalne wykorzystanie wszystkich czynników produkcji, jak również stałą poprawę warunków pracy, a w szczególności warunków bezpieczeństwa i higieny pracy — oraz zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa reprezentuje zakład pracy i zarządza tym zakładem w imieniu państwa. Kierownik zakładu jest uprawniony do nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy. Kierownik zakładu współdziała z organizacją związkową i okazuje pomoc w spełnianiu jej statutowych zadań.

W dziedzinie umacniania socjalistycznych stosunków pracy ważna rola przypada związkom zawodowym, które współdziałają z organami państwa ludowego na rzecz stałej poprawy warunków socjalno-bytowych załóg, a jednocześnie na rzecz podnoszenia wydajności pracy, umacniama dyscypliny społeczno-produkcyjnej wzrostu świadomości społecznej, poziomu wiedzy i kultury pracowników. Kodeks pracy, określając podstawowe normy stosunku pracy, zapewnia związkom zawodowym właściwą pozycję i współudział w kształtowaniu tych stosunków, reguluje główne formy współpracy kierowników zakładów z radami zakładowymi, przyznaje instancjom związkowym niezbędne uprawnienia w procesie tworzenia i stosowania prawa pracy.

Osiągnięcie podstawowego celu naszego ustroju w postaci coraz pełniejszego zaspokajania potrzeb materialnych i kulturalnych ludzi pracy wymaga, aby wszyscy pracownicy, kierownictwa zakładów pracy, organy państwowe oraz organizacje społeczne i zawodowe w pełni przestrzegali przepisów niniejszego kodeksu.

[…]

Kodeks Pracy 1974, strona 1
Kodeks Pracy 1974, strona 1
Kodeks Pracy 1974, strona 2
Kodeks Pracy 1974, strona 2
Kodeks Pracy 1974, strona 3
Kodeks Pracy 1974, strona 3
Kodeks Pracy 1974, strona 4
Kodeks Pracy 1974, strona 4
Kodeks Pracy 1974, strona 5
Kodeks Pracy 1974, strona 5
Kodeks Pracy 1974, strona 6
Kodeks Pracy 1974, strona 6
Kodeks Pracy 1974, strona 7
Kodeks Pracy 1974, strona 7
Kodeks Pracy 1974, strona 8
Kodeks Pracy 1974, strona 8
Kodeks Pracy 1974, strona 9
Kodeks Pracy 1974, strona 9
Kodeks Pracy 1974, strona 10
Kodeks Pracy 1974, strona 10
Kodeks Pracy 1974, strona 11
Kodeks Pracy 1974, strona 11
Kodeks Pracy 1974, strona 12
Kodeks Pracy 1974, strona 12
Kodeks Pracy 1974, strona 13
Kodeks Pracy 1974, strona 13
Kodeks Pracy 1974, strona 14
Kodeks Pracy 1974, strona 14
Kodeks Pracy 1974, strona 15
Kodeks Pracy 1974, strona 15
Kodeks Pracy 1974, strona 16
Kodeks Pracy 1974, strona 16
Kodeks Pracy 1974, strona 17
Kodeks Pracy 1974, strona 17
Kodeks Pracy 1974, strona 18
Kodeks Pracy 1974, strona 18
Kodeks Pracy 1974, strona 19
Kodeks Pracy 1974, strona 19
Kodeks Pracy 1974, strona 20
Kodeks Pracy 1974, strona 20
Kodeks Pracy 1974, strona 21
Kodeks Pracy 1974, strona 21
Kodeks Pracy 1974, strona 22
Kodeks Pracy 1974, strona 22
Kodeks Pracy 1974, strona 23
Kodeks Pracy 1974, strona 23
Kodeks Pracy 1974, strona 24
Kodeks Pracy 1974, strona 24
Kodeks Pracy 1974, strona 25
Kodeks Pracy 1974, strona 25
Kodeks Pracy 1974, strona 26
Kodeks Pracy 1974, strona 26
Kodeks Pracy 1974, strona 27
Kodeks Pracy 1974, strona 27
Kodeks Pracy 1974, strona 28
Kodeks Pracy 1974, strona 28
Kodeks Pracy 1974, strona 29
Kodeks Pracy 1974, strona 29