Przykłady Dokumentów Sfabrykowanych Przez Dyrekcję PSM w Zielonej Górze 2012

Poniżej przedstawione są strony tytułowe i końcowe z dwóch dokumentów zatytułowanych

 1. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze
  STATUT
  Zielona Góra 2012
 2. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze
  STATUT
  Zielona Góra sierpień 2012.

Dokument 1

Sfabrykowany statut szkoły 2012; strona tytułowa; Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze
1. Przykład dokumentu sfabrykowanego przez dyrekcję Państwowej Szkoły Muzyczna I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze 2012.
Sfabrykowany statut szkoły 2012; strona ostatnia; Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze
2. Przykład dokumentu sfabrykowanego przez dyrekcję Państwowej Szkoły Muzyczna I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze 2012; strona ostatnia.

Dokument 2

Sfabrykowany statut szkoły 2012; strona tytułowa; Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze
3. Przykład dokumentu sfabrykowanego przez dyrekcję Państwowej Szkoły Muzyczna I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze 2012.
Sfabrykowany statut szkoły 2012; strona ostatnia; Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze
4. Przykład dokumentu sfabrykowanego przez dyrekcję Państwowej Szkoły Muzyczna I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze 2012; strona ostatnia.

Dokumenty podpisała dyrektor szkoły nosząca obecnie nazwisko Szumska.

Częścią STATUTU szkoły jest Wewnątrzszkolny System Oceniania.

Jednolity i przejrzysty system oceniania powinna uchwalić Rada Pedagogiczna w sposób racjonalny, przemyślany i zgodny z obowiązującym prawem. Oceny powinny być wystawione zgodnie z tym systemem.

W rozdziale XX pierwszego z dokumentów w punkcie 3 na str. 19 jest napisane “Wszelkie zmiany w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania będą dokonywane przez Radę Pedagogiczną w formie uchwały stanowiącej aneks do niniejszego dokumentu”.

Jest to fałszerstwo.

Rada Pedagogiczna PSM w Zielonej Górze nigdy nie podejmowała uchwał dotyczących sposobu oceniania uczniów.

Treść drugiego dokumentu jest fałszerstwem z tych samych powodów.

W obu dokumentach podane są fałszywe daty uchwalenia rzekomych wcześniejszych wersji WSO.

 • W dokumencie 1 podano datę 31 maja 2011 jako datę uchwalenia wcześniej obowiązującego WSO. Jest to data fałszywa.
 • W dokumencie 1 podano datę 28 maja 2012 jako datę uchwalenia aktualnie obowiązującego WSO. Jest to data fałszywa.
 • W dokumencie 2 podano datę 17 maja 2010 jako datę uchwalenia wcześniej obowiązującego WSO. Jest to data fałszywa.
 • W dokumencie 2 podano datę 31 sierpnia 2012 jako datę uchwalenia aktualnie obowiązującego WSO. Jest to data fałszywa.

Żaden Wewnątrzszkolny System Oceniania nie był dyskutowany i uchwalany przez radę pedagogiczną szkoły.

Brak jednolitego sposobu oceniania oczywiście umożliwiał fałszerstwa i dowolne manipulowanie ocenami.

Nieistotna były również treści zawarte w rutynowo fabrykowanych dokumentach. Ani prawo, ani oficjalnie głoszone normy moralne lub etyczne nigdy nie były przestrzegane.

Manipulacji dokonywano na różne sposoby.

10 czerwca 2013 podczas egzaminów wstępnych do PSM II stopnia każdy członek komisji oceniał kolejne etapy egzaminu kandydata: poziom wykonania przygotowanego programu, czytanie a vista oraz umiejętność samodzielnego opracowania wylosowanego utworu. Każdy element oceniano w skali od 1 do 25 punktów. Kierownik sekcji (M. Kuna) zapisywała na kartce podawaną przez nauczycieli punktację przy odręcznie napisanych nazwiskach kandydatów. Po zakończeniu egzaminów Kuna nakazała podpisanie protokołów in blanco i zakomunikowała komisji, że punktację wpisze “potem”. Polecenie wykonano przy słownej aprobacie eksperta Centrum Edukacji Artystycznej Karola Schmidta, który stwierdził: Przecież ufamy pani kierownik.

Małgorzata Głuchowska

28 września 2018