Fałszywy Regulamin Rady Pedagogicznej 2012

Dokument datowany na czerwiec 2012 r. zapewne został sfabrykowany na bezpośrednie zlecenie nadzoru pedagogicznego. Mógł być kopią dokumentu funkcjonującego w innej szkole. Mógł być przepisany na przykład przez Aleksandrę Budrewicz, pełniącą równocześnie funkcję sekretarz szkoły i osobistej sekretarki wizytator CEA Krystyny Karcz.

Zdanie: „Rada Pedagogiczna zatwierdziła niniejszy dokument w dniu 28 czerwca 2012 r. uchwałą nr 44/2012” na stronie 7 jest fałszywe. Radzie nie przedstawiono dokumentu. Nauczyciele PSM w Zielonej Górze nie wiedzieli nawet o wyprodukowaniu go. Nigdy w czasie mojej ponad-dwudziestoletniej pracy w Państwowej Szkole Muzycznej w Zielonej Górze regulamin rady pedagogicznej nie był przedmiotem dyskusji. Oznacza to, że regulamin rady nigdy nie został wprowadzony do użytku, a zacytowane wyżej zdanie o uchwaleniu go jest fałszerstwem.

Zgodnie z artykułem 43 ustęp 2 obowiązującej wówczas Ustawy o Systemie Oświaty “Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności”.

Właśnie o tym dokumencie mówiłam podczas zebrania Rady Pedagogicznej 12 czerwca 2015. Zapytałam wówczas zebranych o to, jaki regulamin rady pedagogicznej obowiązuje w tej szkole i kiedy został przez nią uchwalony. Nikt z obecnych nie odpowiedział. Zapanowała cisza. Nikt też nie zareagował, kiedy dyrektor szkoły Renata Lata we współpracy z H. Górną i M. Kuną uniemożliwiły mi okazanie dowodu fałszerstwa.

Małgorzata Głuchowska

6 maja 2018