Speech of Psychologist Sarbina Sobkowska 13 November 2015

DOI: 10.13140/RG.2.2.29513.60000/2

Sarbina Sobkowska psychologist
Psychologist Sarbina Sobkowska

This is a transcript of the psychologist’s speech during the second meeting. The first meeting occurred in Zielona Góra on 4 November 2015.

Małgorzata Głuchowska (MG) was forced to visit the psychologist under the threat of losing her job at the State School of Music in Zielona Góra, Poland. The order was issued by the Regional Center of Occupational Medicine in Zielona Góra (Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze). The psychologist did not follow any method or protocol.

Responses by Małgorzata Głuchowska are omitted from the transcript below. The focus here is on the female psychologist, who participated in the criminal activities organized by Polish authorities. The sound recording of the entire conversation is available on YouTube. You can open it by clicking the frame above.

Approximate time in minutes and seconds is given on the left.

0:03 Dzień dobry, proszę bardzo.

Good afternoon, please.

0:10 No…

Well…

0:15 … wcześniej wyjść, wszystko pozałatwiać.

… to leave earlier, to take care of everything.

0:37 Niech pani sobie usiądzie, tak?

Please, have a seat, yes?

1:00 No, widzi pani, to jest to, co pani mówiłam…

So, you see, this is what I told you about…

1:10 Śmiać się pani z tego będzie, ale…

You will laugh about it, but…

1:15 Wszystko musi być tak, jak trzeba.

Everything must be done, as it should be.

1:22 Właśnie.

Exactly.

1:24 Pierwsza sprawa to przysłowia. Chodzi o to, że pani swoimi słowami ma podać sedno przysłowia. W czym tu rzecz.

First, we have proverbs. The thing is you should explain the essence of the proverb in your own words.

1:36 Pierwsze jest takie. Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz.

The first is the following. How you make your bed, thus will you rest.

1:41 O znaczenie jakby mi chodzi, prawda.

I am looking for the meaning, you know.

2:10 Tonący brzytwy się chwyta.

A drowning man clutches at razors.

2:50 Rozumiem, że się pani nie zgadza.

I reckon you don’t agree with it.

3:15 Kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada.

Whoever digs a pit will fall into it.

3:33 Kruk krukowi oka nie wykole.

Hawks will not pick hawk’s eyes.

4:26 Nie ma róży bez kolców.

Every rose has its thorn.

5:18 Krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje.

A noisy cow gives little milk.

6:00 Nie wszystko złoto, co się świeci.

All that glisters is not gold.

6:37 Głową muru nie przebijesz.

You can’t pierce the brick wall with your head.

8:20 Kuj żelazo, póki gorące.

Strike while the iron is hot.

9:33 Uderz w stół, nożyce się odezwą.

Hit the table and the scissors will speak up.

9:57 To zależy, kto jak interpretuje.

It depends how one interprets it.

10:30 Dopóty dzban wodę nosi, dopóki mu się ucho nie urwie.

A jug carries water until its handle breaks off.

1:11 Teraz tak.

Now.

11:15 Tutaj ołówkiem (niewyraźnie).

Here (unclear) with a pencil.

11:23 Następne zadanie. Pani symbol… rysunkowo… jakiś, prawda… tych haseł, które tutaj mam. Będę pani po kolei mówić.

The next task. You … symbol … by drawing a picture … you know … of the phrases I’ve got here.

11:31 Po co to jest? Na sam koniec…

What is this for? At the end…

11:33 Pani dla siebie maluje.

You paint it for yourself.

11:35 Na sam koniec, po tym haśle, po tym rysunku, hasło mi pani podaje.

At the very end, after the keyword, after the drawing, you give me the keyword.

11:39 Musi pani zadbać o to, żeby pani tak narysowała, żeby potem podała mi z powrotem to hasło. Żeby upośrednione takie zapamiętywanie było.

You must draw it, so that you can provide the keyword back to me. So that we have a mediated memorization.

11:46 Dobra?

Ok?

11:48 Pierwsze to jest wesołe święto. Symbol, no, cokolwiek, nie? Tylko żeby nie było pisania. Wiadomo, bo to…

The first one is a happy holiday. Symbol, well, anything, yes? Just please do not write anything.

11:53 Rysunek ma pani zapamiętać, nie? I jakby zaznaczyć wesołe święto, żeby to nie było ważne. Że to wesołe święto.

You must remember a drawing, no? And, like, emphasize happy holiday, so that it is not important. So that it is a happy holiday.

12:04 Tak, to naprawdę nie ma znaczenia.

Yes, it does not really matter.

12:15 Nie.

No.

12:17 I co to?

And what is it?

12:19 I jak to pani… Jak to muszę pamiętać. Kwiat dla… I co, co zawiera, co oznacza?

And how do you… How I should remember it. Flower for… And what, what does it contain, what does it mean?

12:26 Jakie święto?

What kind of holiday?

12:41 Czyli każdego święta.

This means any holiday.

13:02 Teraz przyjaźń.

Now friendship.

13:15 Mądrzejsi ode mnie wymyślają, nie ja.

[These questions] are devised by smarter people, not me.

13:26 Oczywiście.

Of course.

13:43 Czemu piesek?

Why a little dog?

14:07 Pani pieska ma?

You have a dog?

14:10 No, właśnie.

Well, exactly.

14:11 Ciężka praca.

Hard work.

15:00 A co tylko pani wymyśli.

Oh, whatever you can think of.

15:08 Dlaczego fortepian?

Why a grand piano?

15:47 Dobra.

Good.

15:49 Choroba.

Sickness.

15:47 To jaki symbol?

What symbol is it?

16:27 Ciemna noc.

Dark night.

16:47 Czyli?

Which is?

17:01 Rozwój.

Development.

17:15 Ale te pierwsze są najlepsze.

But the initial ones are the best.

17:46 Smaczna kolacja.

Tasty dinner.

18:43 Sprawiedliwość.

Justice.

19:36 No, pewnie.

Well, sure.

19:37 Ciepły wiatr.

Warm wind.

19:58 Żal.

Regret.

21:00 Oszustwo.

Fraud.

22:15 Czyli o człowieku pani mówi, który by panią oszukiwał?

So, you speak about a person, who would deceive you?

22:18 No, tak.

Well, yes.

22:54 Rozłąka.

Separation.

23:31 Czyli, co by narysować?

So, what should one draw?

23:35 Dobra.

Good.

23:39 Dobra.

Good.

(niewyraźnie)
(unclear)

23:52 Czym są podobne, czym się od siebie różnią. O żadne drobiazgi nie chodzi. Najgłówniejsze rzeczy.

In what way they are similar, and how they differ. It is not about details. The key things.

23:56 Bryczka i (niewyraźnie).

A chaise and (unclear).

24:02 Tak.

Yes.

24:13 Dobra, a czym się różnią?

Good, and how do they differ?

24:22 O główne rzeczy chodzi.

It is about key things.

24:26 Jezioro i rzeka. W czym podobne, czym się różnią?

A lake and a river. In what way are they similar, and how are they different?

24:37 Bocian i samolot.

A stork and an airplane.

24:53 Ranek i wieczór.

Morning and evening.

25:14 Deszcz i śnieg.

Rain and snow.

25:38 Oszustwo i błąd.

A fraud and a mistake.

26:33 Wojna i pokój.

War and peace.

26:56 Nagroda i kara.

Reward and punishment.

28:27 I ostatnie to samochód i rower.

And the last one is a car and a bicycle.

28:41 Szkodliwy bywa.

It is harmful sometimes.

28:47 Teraz. Wyrazy. Pani definiuje pojęcie. Co oznacza pojęcie stół?
Now. Words. You define a concept. What does the word “table” mean?

29:04 Na co dzień człowiek się nad tym nie zastanawia.

One does not think about it in everyday life.

29:07 No właśnie. A ja teraz przygotuję następną rozmowę. Niech pani sobie pomyśli.

Exactly. And I will now prepare the next interview. Please, think for a moment.

29:14 Koń. Co oznacza to pojęcie?

A horse. What does this concept mean?

29:18 Kożuch.

A hide.

29:30 Szafa.

A wardrobe.

29:36 Dobra.

Good.

29:37 Przyjaźń.

Friendship.

30:05 Wyspa.

An island.

30:11 Pociąg.

A train.

30:24 Tęsknota.

A longing.

30:58 I fizyka.

And physics.

31:05 A propos męża.

A propos your husband.

31:25 Bez twórczości.

Without creativity.

31:30 Ojej, (niewyraźnie) nauczyciela …

Wow, (unclear) teacher …

31:31 Teraz tak. Niech pani zobaczy. Różne tu są rzeczy. I meble, i ubrania, i jakaś tam żywność, i w ogóle, ludzie i wszystko. Czy pani… I nawet nie musi pani przystawiać. Czy pani jakiś pomysł będzie miała, jak podzielić to wszystko, żeby tylko dwie grupy były. No, bo można na mnóstwo. Owady, nie wiem, sztućce jakieś, prawda, naczynia, pojazdy, nie wiem, co. Na dwie grupy jakby to pani zaproponowała podzielić. Jak się nie da, to niech będą trzy i cztery, prawda, ale na dwie byłoby najlepiej.

So, now. Please have a look. There are different things here. Furniture, clothing, and some food, and people, and everything. Do you… And you don’t even have to put the side-by-side. Would you have an idea, how all this can be divided into two groups? Well, there could be many groups. Insects, I don’t know, some utensils, yes, pottery, vehicles, I don’t know what. If you could propose dividing these into two groups. If you can’t, you can make three or four groups, yes, but two would be the best.

32:05 Nie, nie, nie. I nawet nie musi pani pisać, kombinować, w sensie, gdzie by tu co tak… Tak, jak pani do głowy przychodzi po prostu. Żeby się jakoś sensownie udało.

No, no, no. And you don’t even have to write, to struggle, I mean, where one could place something. As it occurs to you, simply. So that it fits sensibly.

32:18 Tak, jakieś takie narzędzie, nie? Męskie, może nie męskie, kobiety też mogą się tym zajmować.

Yes, a tool of some kind, no? Masculine, maybe not masculine, women can also use it.

32:34 Co by tu zaproponować?

What could one suggest here?

32:41 Tak.

Yes.

33:04 Klucz.

Wrench.

33:37 Tak.

Yes.

33:42 Czyli, co do mężczyzn pasuje i co do kobiet bardziej, po prostu.

So, what is suitable to men and what is more suitable to women, simply.

34:07 Bardziej preferencje niż …

More preferences than …

35:00 Ja tylko mówię, że to ostra granica nie jest. Pani mówi o pewnych preferencjach.

I am only saying, that this is not a clear distinction. You speak of certain preferences.

35:04 Więc my nie … nie … dobra

So we do not … not … good

35:25 Choć w pierwszej wersji kwiat z kobietą się pani skojarzył.

Although initially you associated the flower with a woman.

35:43 A co z muchą?

What about the fly?

35:57 Dobra.

Good.

36:32 To nic.

No problem.

36:34 Więcej nie musimy robić. Ja wiem, o co chodzi. Jaki ma pani teraz tok myślenia. I teraz tak. Mamy to zrobione. Usiądę, pomyślę, poskładam wszystko w całość, napiszę. I teraz przyjdzie pani do mnie pogadać. Żebym ja pani wytłumaczyła, co napisałam, dobra? Kiedy pani tylko będzie chciała.

We don’t have to do more. I know, what is going on, what is your way of reasoning. So, now. We have done it. I am going to sit down, put the pieces together, and write. And you will come to talk to me. So that I will explain to you, what I will have written, ok? Whenever you want.

36:35 Zadzwoni tylko pani do mnie i po prostu przed, no, pracą tutaj przyszłaby pani do mnie. Ja tu zakręcę, żeby, prawda, przyjechać, żeby z panią pogadać, bo chcę pani powiedzieć, że wiem, co napiszę, ale muszę pomyśleć.

You will call me and, simply before, well, going to work you would come here to see me. I will come here to talk to you, because I would like to tell you, that I know what I am going to write, but I must think about it.

37:04 Nie? Muszę usiąść. Papier oddała pani?

No? I must sit down. Did you give the drawing paper back to me?

37:07 Dobra. Czyli umawiamy się tak.

Good. So, we will do the following.

37:11 Już. Umawiamy się tak. Wszystko, co trzeba, jest zrobione. Elegancko. Ja jeszcze popracuję.

Quick. We make an appointment. Everything necessary has been done. Excellent. I will do some more work.

37:18 I teraz tak. Popracuję, posiedzę, napiszę. Wszystko pójdzie, a nasza sprawa już będzie poza medycyną pracy. Pani po prostu do mnie przyjdzie. Po prostu usiądziemy.

So. I will do some work, I will be sitting down, writing. Everything will move forward and our contact will be carried out outside occupational medicine. You will simply come to see me. We will simply sit down.

37:29 Z szacunku i z jakiejś kultury i z tego, że ja zawsze tak robię, że mówię komu co jak wypada, czy jest na neurologii czy gdziekolwiek. Mówię o wynikach badania.

Out of respect and some culture and because I always say, what comes out in each individual case, whether the person is a neurology patient or is somewhere else. I speak about results of the examination.

37:37 … które pani …

… which you …

37:41 Czyli.

So.

37:44 Ale, ja myślę, że to jakby trzeba, prawda, a pani tu po to przyszła… Ja do Medycyny muszę pisać Pracy tę opinię, bo oni są moim zleceniodawcą, więc tam musi to pójść. Co nie oznacza, że ja z panią nie mogę o tym porozmawiać, prawda?

But I think, that this should be, you know, and you came here for… I must write this opinion for the [Occupational] Medicine, because they commissioned this evaluation, so it should be delivered to them. It does not mean that you and I cannot talk about it, right?

37:58 Co oni zrobią i jak wokół tego, to jakby ich już sprawa, prawda.

What they will with it and around it, is more or less their business, you know.

38:01 To co? Dzwoni pani do mnie, dobrze?

So, you will call me, right?

38:07 W poniedziałek [16 listopada 2015] niech pani za-nigdy nic nie wiadomo-dzwoni. Jak pani do pracy wróci, to po południu pani tu wpadnie. Ja przyjadę wtedy po południu.

On Monday [16 November 2015], please call-you never know-me. After your return to work, you would come here in the afternoon. I will then come in the afternoon.

38:15 Cały tydzień mamy. W środę idę tylko do szpitala.

We have got the whole week. Except on Wednesday, I go to the hospital.

38:19 Z powodów somatycznych. Nie wiem, czy mnie zatrzymają. Myślę, że nie, bo lekarz mówił, że to będzie jedno-, dwudniowe badanie. Ale nigdy nic nie wiadomo.

For somatic reasons. I don’t know, if they will hold me. I don’t think so, because the doctor said, this would be only a one or two-day examination. But one never knows.

38:24 Więc niech pani do mnie zadzwoni w poniedziałek, we wtorek.

So please call me on Monday, on Tuesday.

38:29 Nie, tak jak teraz.

No, just like this time.

38:40 No, no. A ja wszystko napiszę i wyślę.

Ok, ok. And I will write everything and send it in.

38:44 A my już swoje sprawy poza Medycyną Pracy robimy.

And we will take of our business outside Occupational Medicine.

38:47 Czyli po prostu rozmawiamy o tym, co wyszło, dobra?

So, we will talk about the outcome, ok?

38:50 Dobra.

Good.

38:56 Jak nie odbiorę, to niech się pani nie martwi. Albo rozmawiam z pacjentem, albo nie wiem, prawda, w domu jest taka sprawa, że nie mogę odebrać, nie?

If I don’t pick up the phone, don’t worry. This would mean I am talking with the patient or, I don’t know, well, there is something at home preventing me from receiving the call.

39:02 Przecież wiadomo, jak jest.

We know, how it is.

39:06 No, to dobrze. Wszystko (już wiemy?). A jakby chciała pani zapytać, to niech pani dzwoni. Po prostu, dobra?

Ok, good. All (is clear?). And if you have questions, please simply call me, ok?

39:32 A teraz inaczej pani myśli?

And you think differently now?

39:39 Wszystko przeczytałam.

I have read everything.

39:44 Jeszcze porozmawiamy. Nie chcę, żeby ktoś …

We will talk again. I don’t want someone …

39:50 Nie, no, ja myślę, w poniedziałek. Wyślę w poniedziałek pocztą, tak? Musi mi pani dać czas na napisanie. Ja to muszę …

Well, I think, on Monday. I will mail it Monday morning, ok? You must give me time to write it. I have to …

40:02 No, dokładnie. A jak pani do mnie zadzwoni, to ja powiem, że właśnie wysłałam. Muszą poczekać, aż dojdzie pocztą. To wszystko.

Well, exactly. And if you call me, I will say that I just mailed it. They must wait for the mail to arrive.

40:08 Do widzenia.
Good bye.