Oświadczenie Małgorzaty Głuchowskiej Przekazane Policji w Zielonej Górze 8 Lutego 2016

Oświadczenie zostało złożone w Komisariacie Policji I w Zielonej Górze na Osiedlu Pomorskim 8A.

 

Zielona Góra, 8 lutego 2016

Małgorzata Głuchowska OŚWIADCZENIE

Przekazuję kolejne oświadczenie z załącznikami, dotyczące mojego zawiadomienia do Prokuratora Generalnego z 16 grudnia 2015. Ponieważ przesłuchująca mnie sierż. szt. Paulina Łata powiedziała mi podczas przesłuchania 5 lutego, że nie posiada kopii mojego doniesienia do Prokuratora, przekazuję je dziś ponownie (załącznik 1). Dzisiejsze oświadczenie dotyczy w szczególności zorganizowanych działań przestępczych Renaty Lato dyrektor PSM I i II stopnia w Zielonej Górze, działającej wspólnie i w porozumieniu z Honoratą Górną, wicedyrektor szkoły oraz Marią Kuną, kierownikiem sekcji pianistycznej w celu doprowadzenia mnie do śmierci społecznej i zwolnienia mnie z pracy. Nad działaniami wymienionych osób bezpośrednią opiekę roztoczyli trzej wizytatorzy CEA Krystyna Karcz, Waldemar Ogrodniczak i Anna Kask. Działanie te były wykonywane celowo. Były zaplanowane i skoordynowane. Obejmowały działania mające na celu doprowadzenie do rozstroju zdrowia. Zmuszano mnie do działań niezgodnych z prawem. Zniesławiano mnie. Naruszano prawa pracownicze. Naruszono prawa o ubezpieczeniach społecznych. Osoby pełniące funkcje kierownicze nadużywały uprawnień. Osoby sprawujące nadzór nad działaniem szkoły akceptowały działania sprzeczne z prawem i tuszowały nielegalne działania dyrekcji szkoły. Kontrole ze strony Ministerstwa Kultury były kontrolami pozornymi, mającymi na celu ukrycie wszelkich nieprawidłowości. Do mojego Oświadczenia dołączam 34 załączniki, w formie pism, kopii fotograficznych i dokumentu szkolnego z krótkimi opisami, które są tylko częścią posiadanych przeze mnie dowodów łamania prawa przez wyżej wymienione osoby. Oto zawartość załączników:

2. Pismo M. Głuchowskiej do R. Lato z 8 maja 2014. Brak odpowiedzi dyrektor szkoły.

3. Pismo M. G. do R. Lato z 20 października 2014. Brak odpowiedzi dyrektor szkoły.

4. Pismo M. G. do R. Lato z 30 kwietnia 2015.

5. Pismo R. Lato do M. G. z 28 maja 2015. Wbrew zawartej w nim deklaracji, pismo dyrektor Lato nie jest odpowiedzią na moje pismo. Odpisywanie na listy bez udzielania odpowiedzi piszącemu jest charakterystyczną metodą manipulacji i łamania prawa przez funkcjonariuszy MKiDN i całego aparatu państwowego. Miałam z tym do czynienia od 2011 roku.

6. Karta Podsumowania Pracy Uczniów z poleceniem wypełnienia podpisanym przez M. Kunę.

7. Pismo M. Kuny do M. G. z 28 maja 2015.

8. Odpowiedź M. G. na to pismo z 28 maja 2015.

9. Pismo M. G. z 10 czerwca 2015 do R. Lato. Dyrektor w żaden sposób nie zareagowała na pismo.

10. Oświadczenie M. G. odczytane przeze mnie publicznie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 12 czerwca 2015. Mimo mojej prośby pismo to nie zostało dołączone do protokołu Rady Pedagogicznej.

11. Pismo M. Kuny do M. G. z 18 czerwca 2015.

12. Pismo M. Kuny do M. G. z 19 czerwca 2015

13. Odpowiedź M. G. z 22 czerwca 2015

14. Pismo M. G. z 22 czerwca 2015 do R. Lato dotyczące urlopu na żądanie.

15. Odpowiedź Lato datowana na 24 czerwca dostarczona listem 25 czerwca 2015. Zawiera wezwanie M. G. na rozmowę z dyrektorem w celu „wytłumaczenia zaistniałej sytuacji. Dyrektor nie powiadomiła mnie ani ustnie, ani telefonicznie, że nie wyraża zgody na urlop, chociaż było wystarczająco dużo czasu, aby to uczynić przed urlopem.

16. Pismo R. Lato do M. G. z 24 czerwca 2015.

17. Pismo M. G. do R. Lato z 25 czerwca 2015. Dyrektor nie udzieliła odpowiedzi pisemnej do dziś. Podtrzymała polecenie ustnie.

18. Zdjęcie strony z arkusza indywidualnego jednej z uczennic, podpisanego przeze mnie 25 czerwca 2015. Do podpisania zmusiła mnie groźbą R. Lato. Podpisałam w obawie przed kolejnymi represjami. Świadectwo podpisane przez kogoś (nie wiem kogo) wręczono publicznie mojej uczennicy dzień wcześniej, bez całkowitego wypełnienia arkusza, który stanowi podstawę do wypisania świadectwa.

19. Zdjęcie kolejnego arkusza, do podpisania którego zmusiła mnie Lato. W teczce nie było dołączonego świadectwa tej uczennicy, co uniemożliwiło wykonanie w całości nakazu pani dyrektor. Do podpisania tego świadectwa nakłaniano mnie powtórnie 22 października 2015, mimo że nie uzyskałam żadnej informacji wyjaśniającej w sprawie ważności przeprowadzonych egzaminów i prawomocności uchwał Rady Pedagogicznej. Świadectwa nie podpisałam.

20. Kara nagany, którą Lato wręczyła mi 26 czerwca 2015 o 12.00, natychmiast po moim wejściu do gabinetu. Wręczono mi ją bez wysłuchania moich wyjaśnień, mimo, że przyszłam na pisemne wezwanie dyrektor do, jak to określiła, „wytłumaczenia zaistniałej sytuacji.”

21. Zdjęcie jednej strony świadectwa dyplomowego mojej uczennicy zrobione 26 czerwca 2015 po publicznym wręczeniu go przez dyrektor dyplomantce, podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego. Świadectwo na podstawie egzaminu dyplomowanego z fortepianu przeprowadzonego niezgodnie z prawem podpisała Lato i jedna z członkiń Państwowej Komisji Egzaminacyjnej. Brak mojego podpisu był protestem przeciw wieloletniemu łamaniu prawa przez funkcjonariuszy aparatu państwowego i przyzwoleniu ze strony najwyższych władz państwowych, które trwa do dziś.

22. Zawiadomienie o odrzuceniu sprzeciwu podpisane przez R. Lato, datowane na 14 lipca 2015.

23. Pismo Lato do M. G. datowane na 6 lipca 2015, dostarczone 16 lipca 2015. Dotyczy spraw na które udzieliłam wyczerpującej odpowiedzi już 25 maja 2015.

24. Odpowiedź M. G. z 22 lipca 2015.

25. Pismo M. G. do R. Lato z 15 grudnia 2015. Dyrektor nie odpowiedziała na nie.

26. Pismo R. Lato z 31 grudnia 2015 zwalniające mnie z pracy.

27. Świadectwo pracy M. G. podpisane przez Lato, datowane na 4 stycznia 2016.

28. Pismo M. G. do R. Lato z 14 stycznia 2016.

29. Świadectwo pracy M. G. podpisane przez Lato, datowane na 21 stycznia 2016.

30. Pismo M. G. do R. Lato z 3 lutego 2016. oraz 3 załączniki w postaci zdjęć stron z indywidualnych dzienników lekcyjnych M. Głuchowskiej do przedmiotu instrument główny – fortepian.

31. Kontrola dziennika z roku 2012/2013.

32. Kontrola dziennika z roku 2013/2014.

33. Kontrola dziennika z roku 2014/2015. Od czasu, kiedy dyrektorem szkoły została Lato, ani ona, ani Górna nie odważyły się na pozostawienie pisemnego śladu sprawdzania mojego dziennika. Wpisy kadry kierowniczej szkoły w przedstawionych załącznikach są jednymi z dowodów na totalny chaos informacyjny. Ukrywano przede mną informacje niezbędne do wykonywania pracy. Celowo wprowadzono w błąd. Manipulowano faktami. Były to działania świadome i celowe. Należą one do metod znęcania się nade mną od 2011 roku

34. Regulamin pracy PSM w Zielonej Górze. Dokument jest parafowany na stronach od 1 do 28 przez Górną, opatrzony podpisami Małaczyńskiej (obecnie Szumskiej), Lato i przedstawicieli związków zawodowych. Mimo że postąpiłam zgodnie z zapisami dokumentu, zostałam ukarana karą nagany. Dyrektor naganę podtrzymała pismem z 14 lipca 2015.

Małgorzata Głuchowska

Zielona Góra, 8 lutego 2016