Oświadczenie Małgorzaty Głuchowskiej 12 Marca 2012

Oświadczenie przedstawione na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zielonej Górze, na którym dyrektor szkoły przedstawiła informację o odwołaniu Małgorzaty Głuchowskiej ze stanowiska kierownika sekcji pianistycznej.


Oświadczenie

Pismo odwołujące mnie ze stanowiska kierownika sekcji otrzymałam na adres domowy. W piśmie tym nie podano żadnego uzasadnienia. Jeżeli miałby to być “przypadek szczególnie uzasadniony” w rozumieniu art. 38 ust. 1 pkt. 2, to należałoby podać dokładne uzasadnienie pisemne. Szkoła jest instytucją publiczną, w której decyzje powinny zapadać w sposób przejrzysty i zrozumiały dla wszystkich.

Ocena mojej pracy jest pozytywna i pani dyrektor nie mogła skorzystać z artykułu 38 ust. 1 pkt. lb, który umożliwiałby odwołanie na skutek negatywnej oceny pracy. Nie jest to również odwołanie na wniosek organu nadzoru pedagogicznego, z artykułu 38 ust. 1 pkt. Ic. Odpowiedzialność za tę decyzję spoczywa zatem w całości na pani dyrektor Małaczyńskiej.

Dodam, że we wtorek 6 marca rozmawiałam w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. W czasie tej wizyty nie było żadnych oznak dezaprobaty wobec mojej osoby.

Dziękuję członkom sekcji pianistycznej za owocną pracę. W ciągu tych 3 i pół lat współpracowaliśmy z uznanymi autorytetami środowiska pianistycznego. Podkreślały one satysfakcję z pracy z naszymi pianistami. Poziom wiedzy i umiejętności naszych uczniów w tym czasie wyraźnie się podniósł, co odnotowuję z dużą satysfakcją.

Osobne podziękowania należą się pani wizytator Karcz za stworzenie wyjątkowych warunków do zdobycia doświadczenia bardzo szczególnego, niepowtarzalnego, znacznie wykraczającego poza program szkoleń CEA.

Był to czas pożytecznie i twórczo przepracowany.

Dziękuję Państwu.

Proszę o włączenie tego oświadczenia do protokołu z dzisiejszego posiedzenia Rady Pedagogicznej PSM I i II st. w Zielonej Górze.

Małgorzata Głuchowska

Zielona Góra, 12 marca 2012