Małgorzata Głuchowska, list do Prawnika CEA, Ministerstwo Kultury 4 Stycznia 2012

Program nauczania, fortepian I stopień, PSM w Zielonej Górze

M. Głuchowska <mal.gluchowska@gmail.com> 4 stycznia 2012 13:22

Do: sekretariat@cea.art.pl

Szanowny Panie Czajka,

W nawiązaniu do naszej dzisiejszej rozmowy telefonicznej bardzo proszę o pilną odpowiedź na następujące pytania:

1. Kto w Państwowej Szkole Muzycznej zatwierdza programy nauczania?

2. Czy Państwowa Szkoła Muzyczna może rozpocząć rok szkolny bez zatwierdzonych programów nauczania?

Jest dla mnie nieco zagadkowe to, że dyrektor szkoły nigdy nie przekazywała nam ani słownie ani pisemnie swoich decyzji dotyczących zatwierdzania programów do użytku w szkole. Wszelkie programy nauczania były przechowywane w gabinecie dyrektora i nigdy nie zostały przez dyrektora zakwestionowane.

3. Czy do obowiązków dyrektora szkoły należy powiadomienie kierowników sekcji (być może także całej Rady Pedagogicznej) o wszelkich decyzjach dotyczących zatwierdzonych zmian w programach nauczania?

4. W jaki sposób powinny być komunikowane zmiany w programach nauczania obowiązujących w szkole?

Przypadkiem szczególnym w naszej szkole jest program nauczania dla pierwszego etapu edukacyjnego przedmiotu Instrument główny – Fortepian. Od początku kadencji dyrektor Małaczyńskiej, tj. od 2008 r., sekcja pianistyczna pracuje w oparciu o ten dokument. Ewaluacji programu dokonałam w 2009 r. i w 2011 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazałam ją pani dyrektor.

Na początku bieżącego roku szkolnego jedna z nauczycielek zakwestionowała zgodność programu z obowiązującymi przepisami. Udzielono jej dwóch odpowiedzi:

(1) Ponownie przenalizowałam program i obowiązujące przepisy i orzekłam, że program jest zgodny z prawem, w szczególności z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 lutego 2011 r.

(2) Dyrektor Małaczyńska zleciła wydanie opinii na ten temat ekspertowi CEA w zakresie gry na fortepianie prof. Karolowi Schmidtowi, który jednoznacznie potwierdził zgodnośc programu z obowiązującymi przepisami.

Pani, która kwestionowała poprawność programu, oznajmiła pisemnie, co następuje:

“w mojej klasie od bieżącego roku szkolnego materiał nauczania gam w klasach cyklu sześcioletniego będzie realizowany zgodnie z załączoną tabelą gam, a w klasach cyklu czteroletniego proporcjonalnie, z uwzględnieniem indywidualnych możliwości uczniów mojej klasy.”

Należy tu podkreślić, że program wykonywania gam jest integralną częścią całego programu nauczania. W związku z tym zmiana części programu dotyczącej gam jest równoznaczna ze zmianą programu nauczania.

Do tej pory ani dyrektor szkoły ani wizytator, którego informowałam o tym przypadku i prosiłam o zajęcie stanowiska oraz wydanie interpretacji tej sytuacji nie zareagowali.

Na moje pismo wizytator odpowiedział zupełnie wymijająco. Tymczasem nie jest to przecież sprawa skomplikowana, a jako kierownik sekcji chcę mieć jednoznaczną informację o obowiązujących procedurach. Nie umiem sobie wyobrazić, by zgodna z prawem była sytuacja, w której dowolny nauczyciel oświadcza, że pewną część programu wykona “po swojemu”, niezgodnie z obowiązującym programem.

Czy w świetle obowiązującego prawa dopuszczalna jest sytuacja, aby w środku roku szkolnego, przed przesłuchaniami półrocznymi dyrektor szkoły wprowadzał jakiekolwiek zmiany w obowiązującym programie sekcji, nie informując o tym kierownika sekcji? Zaznaczam, że nie zaistniały żadne nadzwyczajne okoliczności wymuszające zmiany w programie nauczania.

Nie mam ze strony pani dyrektor żadnej informacji, by dopuszczony został do użytku jakikolwiek inny program. Czy w związku z tym mogę przyjąć, że jedynym obowiązującym programem sekcji pianistycznej jest dokument, którego treść uzgodniono na zebraniu sekcji pianistycznej w maju 2011 r. i przekazano do wiadomości dyrektora?

Będę wdzięczna za wszelką pomoc w wyjaśnieniu stanu prawnego.

Z poważaniem,

mgr Małgorzata Głuchowska

kierownik sekcji pianistycznej

PSM I i II st. w Zielonej Górze