List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze 30 Kwietnia 2015

mgr Małgorzata Głuchowska
nauczyciel PSM I i II stopnia
w Zielonej Górze

mgr Renata Lato
dyrektor PSM I i II st.
w Zielonej Górze

Zielona Góra, 30 kwietnia 2015

Proszę o wypłacenie należnej mi kwoty świadczenia socjalnego. Moje dochody są Pani znane.

Uznaję za upokarzające zmuszanie pracownika do wypełniania formularza po to, by otrzymał świadczenie socjalne, które mu się z definicji należy, podczas gdy łamane są najbardziej elementarne prawa człowieka. Produkowanie makulatury w sprawach materialnych, które tego nie wymagają jest cechą charakterystyczną systemu więziennego w obozie koncentracyjnym Polska.

Każdy człowiek, również Pani, ma wolny wybór, czy chce być dozorcą w tym obozie.

Proszę również o szczegółowe pisemne uzasadnienie zaniżania należnego dodatku motywacyjnego od początku Pani kadencji. Jest to szczególna forma represji, dotkliwa nie tylko ze względów materialnych, ale przede wszystkim z powodu swojej wymowy symbolicznej.

Żądam odpowiedzi pisemnej i proszę nie zastraszać mnie wzywaniem na kolejny dyrektorski dywanik.

Treść tego listu jest wyrazem bólu, cierpienia, upokorzeń i utraty zdrowia na skutek długotrwałej i szczegółowej akcji prześladowczej prowadzonej przeciwko mnie w tej szkole od września 2011.

Małgorzata Głuchowska

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia 30 kwietnia 2015
List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia 30 kwietnia 2015

Dyrektor szkoły przedstawiła swoją reakcję na list M. Głuchowskiej dopiero 28 maja 2015, cztery tygodnie po liście MG. Zwłoka w reakcji na listy kierowane do funkcjonariuszy aparatu państwowego jest żelazną regułą systemu represji w Polsce. Oto pełna treść tego pisma:

“W odpowiedzi na pismo z dnia 30 kwietnia 2015r. informuję, że należna Pani kwota świadczenia urlopowego zostanie wypłacona w ustawowym terminie.

Jednocześnie informuję, że dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy a nie obligatoryjny i jest przyznawany zgodnie z regulaminem przyznawania dodatku motywacyjnego.”

Pismo dyrektor, choć krótkie, jest bardzo charakterystyczne. Niczego nie wyjaśnia, nie przekazuje żadnych informacji. Jego jedyną funkcją jest podkreślenie władzy funkcjonariusza i wyrażenie pogardy dla adresata. Dyrektor komunikuje M. Głuchowskiej, że jako przedstawiciel władzy nie musi niczego wyjaśniać, nie musi z nią rozmawiać.

Pismo jest sprzeczne z deklaracjami poszanowania godności człowieka zapisanymi w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej i w Konstytucji Polski. Jest dowodem braku demokracji. Polska funkcjonuje według deklaracji konstytucji komunistycznej z 1952 roku, gdzie w artykule 1 zapisano:

1. Polska Rzeczpospolita Ludowa jest państwem socjalistycznym.
2. W Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej władza należy do ludu pracującego miast i wsi.

Władzę w Polsce sprawuje klasa komunistyczna, w 1952 nazwana “ludem pracującym miast i wsi”.

W systemie demokratycznym dyrektor instytucji sprawuje swoją funkcję w imieniu państwa demokratycznego w oparciu o zasady demokratyczne. Stwierdzenie dyrektora “dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy a nie obligatoryjny i jest przyznawany zgodnie z regulaminem przyznawania dodatku motywacyjnego” przeczy deklaracjom o ustroju demokratycznym. Nagradzanie wysiłku i znakomitych wyników pracy dydaktycznej Małgorzaty Głuchowskiej byłoby w interesie Polski jako państwa demokratycznego, ale nie leży w interesie klasy komunistycznej.