List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze 25 Czerwca 2015

mgr Małgorzata Głuchowska
Nauczyciel Fortepianu
PSM I i II st. im. M. Karłowicza
ul. Chrobrego 26
65-052 Zielona Góra

mgr Renata Lato
Dyrektor
PSM I i II st.
ul. Chrobrego 26
65-052 Zielona Góra

Zielona Góra, 25 czerwca 2015

Szanowna Pani Dyrektor,

W odpowiedzi na Pani pismo z 24 czerwca 2015, 603/2015, przekazanego mi przez p. A. Budrewicz do klasy nr 17 w budynku PSM przy ul. Chrobrego 26 w dniu 25 czerwca 2015 o godzinie 10:40, informuję, że arkusze indywidualne wypełniłam 17 czerwca 2015. Nie złożyłam na nich jedynie podpisu. Świadectwa szkolne są drukowane ze szkolnego programu komputerowego przez osobę upoważnioną.

Zatem następujące zdanie w Pani piśmie:

„Wzywam Panią do natychmiastowego wywiązania się z Pani obowiązków i wypełnienia arkuszy ocen oraz świadectw szkolnych”

fałszuje rzeczywistość. Arkusze są wypełnione.

Obowiązki nauczyciela znam bardzo dobrze i wykonuję z jak największą starannością, o czym świadczą nagrody dyrektorów PSM, nagroda Ministra i zaproszenia z innych szkół z regionu lubuskiego w celu przeprowadzenia konferencji metodycznych. Również i Pani znana jest moja rzetelność i staranność zawodowa. Zacytuję fragment z dokumentacji złożonej przeze mnie 17 czerwca 2011 w procesie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego, strona 13:

„W 2009 przeprowadziłam analizę i ewaluację programów nauczania przedmiotu instrument główny — fortepian dla I i II stopnia edukacyjnego w Zielonej Górze. Na prośbę dyrektora PSM w Krośnie Odrzańskim(*) w 2010 dokonałam analizy i opiniowałam program nauczania z przedmiotu instrument główny — fortepian dla PSM I stopnia.”

strona 14:

„W październiku 2009 dyrektor PSM w Krośnie Odrzańskim zaprosiła mnie od przeprowadzenia warsztatów metodycznych w formie lekcji otwartych dla nauczycieli klas fortepianu. Spotkanie odbyło się 20 listopada 2009 w sali koncertowej PSM w Krośnie Odrzańskim.”(*)

Jak Pani dobrze wiadomo, jestem człowiekiem wyjątkowo profesjonalnym i stabilnym zarówno pod względem intelektualnym, emocjonalnym i społecznym.

Odnośnie Statutu Szkoły, na który się Pani powołuje, należałoby najpierw rozstrzygnąć, o który Statut chodzi — czy ten sfałszowany wcześniej, czy ten sfałszowany później.

Nie uchylam się i nigdy nie uchylałam od obowiązków. Przeciwnie, nie tylko wykonywałam je i wykonuję jak najlepiej, ale angażuję się w pracę z wyjątkową inicjatywą i poświęceniem.

Załączam moje pismo z 28 maja 2015 do kierownik sekcji pianistycznej M. Kuny, w którym wskazuję na poważny problem prawny dotyczący istnienia i formy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. Tego rodzaju dokument, o ile istnieje, musi być wolny od jakichkolwiek problemów prawnych. W przypadku naszej szkoły taki problem prawny istnieje. Wątpliwości wiążą się także z prawomocnością uchwał Rady Pedagogicznej podejmowanych w dniu 12 czerwca 2015.

Mając na uwadze niewątpliwie represyjne stanowisko dyrekcji wobec wskazania przeze mnie istotnego problemu prawnego, proszę Panią o potwierdzenie następującego zdania:

Czy mimo wskazanych istotnych wątpliwości prawnych, Dyrektor PSM I i II st. w Zielonej Górze, Pani Renata Lato nakazuje mi podpisanie arkuszy ocen?

Jeżeli odpowiedź na to pytanie jest twierdząca, proszę o potwierdzenie pisemne nakazu poprzez złożenie przez Panią osobiście u dołu lub na marginesie tego pisma adnotacji „Nakazuję” z czytelnym podpisem Pani dyrektor, datą i miejscem złożenia podpisu, a ja natychmiast ten nakaz wykonam.

Przypominam raz jeszcze, że nauczyciel nie wypełnia świadectw szkolnych, a jedynie składa na nich swój podpis. Swój podpis na świadectwach złożę natychmiast po otrzymaniu nakazu złożenia podpisu pod arkuszami ocen. Podkreślam świadomość istotnych problemów prawnych, jakie z tych czynności wynikają.

Odpowiedzialność za zgodność z prawem dokumentów wytwarzanych w szkole ponosi dyrektor szkoły.

Wątpliwości prawne można łatwo rozstrzygnąć. Utrzymywanie ich należy traktować w kategoriach łamania praw człowieka z przyczyn politycznych.

mgr Ma gorzała Głuchowska


(*) R. Lato była wcześniej dyrektorem Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Krośnie Odrzańskim i zapraszała Małgorzatę Głuchowską do wykonania analizy i ewaluacji programów nauczania i prowadzenia warsztatów metodycznych. R. Lato oczywiście doskonale zna wysoki poziom umiejętności zawodowych Małgorzaty Głuchowskiej i jej sumienne wykonywanie wszelkich obowiązków.