List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury 5 Marca 2012

Małgorzata Głuchowska
Kierownik sekcji pianistycznej
PSM I i II st. w Zielonej Górze
[…]
Zielona Góra

Prof. Wiktor Jędrzejec
Dyrektor Departamentu Szkolnictwa
Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

Zielona Góra, 5 marca 2012 r.

Szanowny Panie Profesorze,

W piśmie sprzed kilku dni zapowiedziałam, że dostarczę dokumentację zgromadzoną od września 2011 r., dotyczącą pewnych patologii w PSM I i II st. w Zielonej Górze.

Proszę zapoznać się z następującymi przykładami problemów natury prawnej i etycznej związanych z niedawnymi decyzjami pani dyrektor.

1. Złamanie art. 22a ustawy o systemie oświaty, który stanowi, że dyrektor zatwierdza programy nauczania po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
2. Przekroczenie uprawnień odnośnie dysponowania funduszami rady rodziców i wydatkowania ich na cele niezgodne z art. 54.8 ustawy o systemie oświaty.
3. Niewykonanie zapisów ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej z 26 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych. Nieutworzenie takiego konta od 1 stycznia 2011 r. skomplikowało funkcjonowanie rady rodziców, ponieważ dochody, które powinny zasilać nowe konto, wpływały nadal na konto rady rodziców, zgodnie z decyzją dyrektora ogłoszoną na stronie internetowej szkoły. Konto dochodów szkoły zostało otwarte prawdopodobnie dopiero pod koniec 2011 r.
4. Nowy numer konta dla uczniów wypożyczających instrument ze szkoły został opublikowany w witrynie internetowej szkoły dopiero 31 stycznia 2012 r. Jest to konto dochodów własnych szkoły. Wpłaty za wypożyczenie instrumentu powinny być kierowane na to konto niezwłocznie po jego otwarciu. Jeżeli rachunek dochodów własnych powstał pod koniec 2011 r., ogłoszenie podające numer nowego konta powinno pojawić się w witrynie internetowej jeszcze w 2011 r.
5. Niewykonanie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 25 lutego 2011 r. w roku szkolnym 2010/11.
6. Zgodnie z par. 16.3 Statutu PSM I i II st. w Zielonej Górze “Zakresy obowiązków dla osób, którym powierzono funkcje kierownicze w szkole, ustala Dyrektor“. Na stanowisko kierownika sekcji zostałam powołana we wrześniu 2008. Do dziś pani Małaczyńska nie ustaliła zakresu obowiązków kierownika sekcji, mimo że zapowiedziała to pismem z 8 września 2008 r. Wielokrotnie prosiłam o to ustnie panią dyrektor. W piśmie z 14 listopada 2011 r. poinformowałam o tym panią wizytator Karcz. Poinformowałam o tym także w bieżącym roku dyrektora CEA. Obowiązki kierownika sekcji nie zostały określone do dziś.
7. Poświadczenie nieprawdy w dokumentach szkolnych. Dotyczy to przypisania autorstwa programu nauczania (bądź jego ewaluacji) w sekcji pianistycznej pani Małgorzacie Łukasiewicz, która nie miała uprawnień wymaganych do tego typu czynności. Poświadczenie nieprawdy polegało także na obdarzeniu jej w tych samych dokumentach tytułem magistra, którego nie posiada.
8. Bezwzględne niszczenie wzorowego pracownika w osobie Małgorzaty Głuchowskiej, kierownika sekcji pianistycznej, począwszy od września 2011 r.
9. Marginalizacja rady pedagogicznej, spowodowana przekraczaniem uprawnień przez panią dyrektor. Oto przykłady z ostatniego posiedzenia rady pedagogicznej 8 lutego 2012 r.:
samowolne zatwierdzenie programów nauczania bez zasięgania opinii rady pedagogicznej (patrz punkt 1)
samowolne anulowanie decyzji podjętej przez radę pedagogiczną i zarządzenie powtórnego głosowania w tej samej sprawie, w której rada podjęła już decyzję parę minut wcześniej (dotyczy posiedzenia rady pedagogicznej w dniu 8 lutego 2012 r. i głosowania nad klasyfikacją jednego z uczniów). Jeżeli rada pedagogiczna zagłosowała już w danej sprawie, to przed przystąpieniem do powtórnego głosowania rada pedagogiczna musiałaby najpierw zagłosować nad anulowaniem pierwszego głosowania.

Rada pedagogiczna nie zareagowała na decyzję pani dyrektor o zatwierdzeniu programów bez zasięgnięcia opinii Rady w tej kwestii. To zdarzenie ilustruje dobitnie, że organy szkoły nie działają poprawnie, a za ten stan rzeczy odpowiedzialny jest dyrektor szkoły. Oczywiście atak na wzorowego pracownika i znaczące utrudnianie mu normalnego wypełniania obowiązków działa zastraszająco na pozostałych pracowników.

Datą początkową dla spraw przedstawionych w załączonych dokumentach jest 8 września 2011 r., kiedy w czasie zebrania sekcji pianistycznej pani H. Górna w sposób arogancki, awanturniczy zakwestionowała zgodność z prawem programu nauczania sekcji pianistycznej. Oczywiście można kwestionować wiele różnych rzeczy, ale w sprawach programowych wypadałoby podać jakieś argumenty merytoryczne i prezentować swoje wypowiedzi w sposób wyważony. Sprawy programu nauczania w sekcji pianistycznej były omawiane 17 maja 2011 r. na zebraniu sekcji, na którym pani Górna była nieobecna i nieobecności swojej nie usprawiedliwiła. 8 września 2011 r. poleciłam pani Górnej sporządzić pisemny spis jej zastrzeżeń odnośnie programu. Po otrzymaniu pisma pani Górnej okazało się, że nie ma w nim argumentów merytorycznych. Pani Górna powoływała się jedynie w mglisty sposób na swoje doświadczenie zawodowe. Odpowiedziałam pani Górnej pismem z 27 września 2011 r. i zarówno jej pismo, jak i swoją odpowiedź przeczytałam na zebraniu sekcji 27 września 2011 r. Pani Górna dalej uporczywie i bezsensownie, bo bez żadnych argumentów merytorycznych, kwestionowała ten sam program nauczania przy wydatnej pomocy pani dyrektor Małaczyńskiej.

Pani Małaczyńska i pani Górna zarzuciły mi, pracownikowi, który stara się wykonywać swoje obowiązki zgodnie z prawem i normą etyczną rzekomy autorytaryzm, co jest zarzutem zupełnie niedorzecznym.

Nie byłoby przedstawionych tu problemów, gdyby nie zadziwiająca postawa pani wizytator Krystyny Karcz. Wątpliwości odnośnie jej roli pojawiły się w momencie, kiedy napisała ona w piśmie z 26 października 2011 r. l. dz. 510/2011 “o pismach otrzymanych od nauczycieli sekcji fortepianu“. Domyślam się, że autorem co najmniej jednego z nich byłam ja, czyli kierownik sekcji pianistycznej. Oceniam, że celowo pominęła pełnioną przeze mnie funkcję, aby deprecjonować moją osobę. A deprecjonowała mnie już wcześniej, choćby podczas regionalnej konferencji dla nauczycieli fortepianu, kiedy to w obecności zebranych nauczycieli i prof. Grzegorza Kurzyńskiego podziękowała pani dyrektor za jej przygotowanie, a pani Głuchowskiej za wykonanie kserokopii materiałów nutowych. W tym czasie pełniłam już funkcję kierownika sekcji.

Faktem świadczącym o braku choćby minimum bezstronności pani Karcz było to, że we wrześniu i październiku 2011 r. o sekcji pianistycznej w PSM I i II st. w Zielonej Górze rozmawiała ona z dyrektor Małaczyńską, nauczycielką H. Górną i sekretarz szkoły A. Budrewicz, pełniącą jednocześnie funkcję osobistej sekretarki pani Karcz. Znamienny w tym kontekście jest fakt, że w ciągu dwudziestu lat mojej pełnej oddania pracy w PSM w Zielonej Górze ani razu nie wyraziła chęci rozmowy ze mną. Obie rozmowy, na które powołuje się ona w piśmie z 14 grudnia 2011 r., odbyły się z mojej inicjatywy.

Oceniam także, że celowo unikała udzielenia odpowiedzi udzielonej prostym, jednoznacznym językiem, aby stwarzać dalsze możliwości nękania mojej osoby. Nie można przecież inaczej ocenić następującego ogólnikowego stwierdzenia:

“Przeprowadziłam również rozmowy z Dyrekcją Szkoły i wydałam w tej sprawie stosowne zalecenia”.

Nie otrzymałam żadnej informacji ani o przebiegu tych rozmów, ani o zaleceniach. Zalecenia, jeśli zostały przez nią sformułowane, powinnam otrzymać na piśmie, jako osoba bezpośrednio zainteresowana.

Ponadto stwierdzam, że pani wizytator Karcz

1. Naraziła mnie na publiczne upokorzenie podczas wygłaszania przez panią Górną kłamliwych zarzutów pod moim adresem na zebraniu sekcji 27 października 2011 r. zwołanym przez dyrektor Małaczyńską na polecenie pani Karcz.
2. Dała tym samym przyzwolenie na poniżanie mnie i kontynuowanie ataku ze strony pani Małaczyńskiej i pani Górnej na zorganizowanym przeze mnie spotkaniu 18 listopada 2011 r. związanym z organizacją imprezy Prezentacje pianistyczne najmłodszych. Na moją prośbę w spotkaniu tym uczestniczyła jako obserwator pani wicedyrektor Ewa Tuchowska.

Z poważaniem,

Małgorzata Głuchowska