List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Rektora Uniwersytetu w Poznaniu 3 Listopada 2011

Dr hab. Lech S. Borkowski
Wydział Fizyki UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak
JM Rektor
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań, 3 listopada 2011

Szanowny Panie Rektorze,

Ponawiam prośbę o udostępnienie kopii umowy o praktykach studenckich podpisanej między UAM a firmą IBM w 2006 roku. Wcześniej zwróciłem się z tą samą prośbą do JM Rektora 13 lipca 2007 poprzez pocztę elektroniczną. Odpowiedzi na e-mail nie otrzymałem.

Do podpisania tej umowy doszło z mojej inicjatywy i ww wyniku moich kontaktów z firmą IBM. Uniwersytet nie poniósł z tego tytułu żadnych kosztów. Nawet rozmowy telefoniczne w swoich kontaktach z IBM wykonywałem na własny koszt. Firma chciała także, bym pełnił funkcję koordynatora tego projektu z ramienia UAM. Niestety, nie zaproszono mnie na podpisanie umowy, ani nie powiadomiono mnie, kiedy to nastąpiło. O fakcie podpisania umowy dowiedziałem się drogą okrężną i trochę przypadkowo.

Było to dla mnie niesłychanie przykre i stu pełnie niezrozumiałe. Uniwersytet powinien przecież szanować wkład intelektualny poszczególnych pracowników w rozwój uczelni i premiować ich zaangażowanie. Oczywiste jest przy tym, że blokowanie inicjatywy pracownika uniwersytetu utrudnia mu awans zawodowy. Odebranie projektu, który został przez niego rozpoczęty, powoduje że może wpisać sobie do dorobku ewentualnych sukcesów z jego realizacji.

Pomysł tej umowy pojawił się w czasie moich kontaktów z IBM Polska, kiedy tłumaczyłem na polski książkę “Understanding DB2” dla wydawnictwa PWN. Jest to podstawowa pozycja książkowa do sztandarowego produktu IBM, jakim jest baza danych DB2. Zorganizowałem także w 2006 r. na Wydziale Fizyki bezpłatny tygodniowy kurs DB2 dla studentów i pracowników Wydziału. Szkolenie poprowadził oddelegowany pracownik IBM.

W kwietniu 2009 przedstawiciel IBM zwrócił się do mnie z pytaniem, dlaczego UAM nie interesuje się realizacją umowy, czyli praktykami studenckimi, których dotyczy umowa.

Byłbym wdzięczny, gdybym mógł otrzymać kopię umowy, ponieważ jest ona owocem mojego zaangażowania i wysiłku.

Z wyrazami szacunku,

dr hab. Lech S. Borkowski