List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 10 Października 2012

26 listopada 2017

10 października 2012 wysłałem wiadomość do Rektora UAM w Poznaniu, której kopię przesłałem także do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Premiera i do dwóch osób w USA w instytucji, w której uzyskałem doktorat z fizyki. Ta instytucja to University of Florida w Gainesville. Ciekawe w tym kontekście jest to, że władze Uniwersytetu w Poznaniu i Uniwersytetu w Gainesville podpisały swego czasu umowę o współpracy, na mocy której sporo osób z Wydziału Fizyki UAM odbyło dłuższe wizyty w UF Department of Physics. Okres współpracy obejmował, o ile mi wiadomo, koniec lat 1970 i lata osiemdziesiąte. Zatem późniejsze represje wobec osoby z dyplomem doktorskim University of Florida nabierają dodatkowego znaczenia. Do chwili zatrudnienia na UAM w 1995 nie miałem żadnych związków z uniwersytetem poznańskim.

Reakcja Rektora nastąpiła po dokładnie czterech tygodniach, w rocznicę Rewolucji Październikowej. W przysłanej wiadomości Rektor powołuje się na komunistyczną ustawę o prawie pracy z 1974 roku.

Zwlekanie cztery tygodnie z jakąkolwiek reakcją to również integralna część metod komunistycznych. Sam fakt zastosowania tej zwłoki dobitnie świadczy o łamaniu praw.

Zwróćmy też uwagę na to, że choć Rektor domaga się korespondencji w języku polskim, zarówno nazwa użytkownika rectorof, jak i skrót nazwy uniwersytetu AMU, czyli Adam Mickiewicz University, w drugim członie adresu pocztowego są zapisane w języku angielskim.

Kiedy dziś zajrzałem do witryny www UAM, znalazłem tam informację o nagrodzie, jaką w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymał UAM. Zarówno nazwa konkursu MNiSW, jak i nazwa programu zgłoszonego przez UAM są w języku angielskim.

Mamy więc do czynienia z zasadami dynamiki rewolucyjnej. Zależnie od potrzeb tej dynamiki znaczenie języka polskiego w komunikacji jest większe lub mniejsze. O tym, w którym kierunku pracuje wektor tej dynamiki, pisał bardzo przejrzyście Stanisław Mackiewicz w “Myśli w Obcęgach”.

Na marginesie warto dodać, że w witrynie UAM znajduje się również nazwa PRESSto, nie należąca do języka polskiego, a użyta do oznaczenia dostępu do czasopism wydawanych na UAM. Nazwa jest zadziwiająco zbieżna z  nazwiskiem mojej dalszej rodziny w USA: LoPresto.

Moja wiadomość dotyczyła moich praw wynikających z Konstytucji z 1997 roku i z Europejskiej Karty Praw Podstawowych, a nie z ustawy o prawie pracy z 1974 roku. Fałszerstwo popełnione przez Rektora jest bardzo charakterystyczne. Pokazuje bowiem działanie funkcjonariuszy aparatu państwowego według komunistycznego schematu prześladowczego.

Lech Borkowski


od: Biuro rektora <rectorof@amu.edu.pl>
do: L B [adres email]
DW: “prof. Wójcik Antoni” <antwoj@amu.edu.pl>,
“\”Bronisław Marciniak\”” <marcinia@sun.amu.edu.pl>
data: 7 listopada 2012 15:46
temat: RE: Discrimination at Adam Mickiewicz University
wysłana przez: amu.edu.pl

Pan
Dr hab. Lech Borkowski
Zakład Fizyki Kwantowej
Wydział Fizyki UAM

Szanowny Panie Doktorze,

ze względu na obowiązek dokonywania przez Uniwersytet wszelkich czynności urzędowych w języku polskim, zwłaszcza dotyczących wykonywania przepisów z zakresu prawa pracy oraz składania kierowanych do UAM pism w tym języku, proszę o przedstawienie mi Pańskiej skargi sformułowanej w naszym ojczystym języku.

Z poważaniem,
Prof. dr hab. Bronisław Marciniak
Rektor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

—–Original Message—–
From: L B [adres email]
Sent: Wednesday, October 10, 2012 10:34 PM
To: rectorof@sun.amu.edu.pl
Cc: Antoni Wójcik; ewa.sieczek@nauka.gov.pl; kontakt@kprm.gov.pl; [następnie dwa adresy zagraniczne]
Subject: Discrimination at Adam Mickiewicz University

Prof. dr hab. Bronislaw Marciniak
Rector
Adam Mickiewicz University Poznan, Poland

Dear Prof. Marciniak,

I became an employee of the Adam Mickiewicz University since 1995, shortly after obtaining a Ph.D. in Physics from the University of Florida in Gainesville, USA. During this entire period I was never able to teach any lectures in Physics, which is an obvious sign of discrimination. Please state clearly the reasons for this.

Yours sincerely,

Lech S. Borkowski
Department of Physics
Adam Mickiewicz University