Dr Hab. Lech S Borkowski, list do Dziekana Wydziału Fizyki UAM 13 Grudnia 2011

Dr hab. Lech Borkowski
Zakład Fizyki Kwantowej
Wydział Fizyki UAM
Poznań

Prof. dr hab. Ryszard Naskręcki
Dziekan Wydziału Fizyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań

Poznań, 13 grudnia 2011

Szanowny Panie Dziekanie,

We wrześniu br. poprosiłem Pana o uzasadnienie decyzji przydzielenia mi zajęć z matematyki elementarnej na I roku studiów, których celem jest usunięcie braków wiedzy matematycznej w zakresie programu szkoły średniej. W odpowiedzi otrzymałem pismo, na którym brak jest adresata. Pismo otwiera zwrot “Szanowny Panie Doktorze”, ale brak jest imienia i nazwiska adresata na pierwszej stronie tego dokumentu. Treść pisma wskazuje, że nie jest to odpowiedź na moje pytanie. Pisze Pan tam bowiem o umocowaniu prawnym funkcji Dziekana wydziału. Moje pytanie nie dotyczyło jednak przepisów, według których Dziekan może podejmować decyzje.

Proszę więc o przesłanie pisma będącego odpowiedzią na moje pytanie, zawierającego imię i nazwisko adresata, do którego jest kierowane.

Przypominam też, że wciąż nie otrzymałem dyplomu habilitacyjnego, mimo że między marcem a czerwcem 2011 r. trzykrotnie prosiłem w dziekanacie o wydanie go.

Z poważaniem,

dr hab. Lech Borkowski