List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Rektora Uniwersytetu w Poznaniu 9 Marca 2016

Dr hab. Lech S. Borkowski
[…]
Zielona Góra

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak
Rektor
Uniwersytet im. A. Mickiewicza
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań

Zielona Góra, 9 marca 2016

Szanowny Panie Rektorze,

Informuję, że do dziś nie otrzymałem świadectwa pracy, jakie Uniwersytet musi wystawić po zakończeniu mojego zatrudnienia w UAM. Ostatnim dniem zatrudnienia był 29 lutego 2016.

Należy także wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

29 grudnia 2015 przekazałem 3493,15 zł na konto Uniwersytetu nr 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903. Jest to kwota, jaka 22 października 2012 wpłynęła na moje konto bankowe z uniwersyteckiego rachunku 88 1020 4027 0000 1402 0049 8782 w wyniku fałszerstwa popełnionego na Wydziale Fizyki UAM w lipcu 2012. O fałszerstwie poinformowałem Pana w rozmowie w Pańskim gabinecie 24 czerwca 2015.

Załączam oceny studentów uzyskane na prowadzonych przeze mnie zajęciach w semestrze zimowym 2015/16.

Z poważaniem,

Dr hab. Lech S. Borkowski