Cofnięcie Nagany 3 Stycznia 2012

 

Zielona Góra, 3 stycznia 2012 r.

Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami pracownika złożonymi podczas kontroli przeprowadzonej w szkole przez wizytatora CEA regionu kujawsko-pomorskiego Pana Wacława Kłaputa i starszemu wizytatorowi CEA regionu lubuskiego Pani Krystynie Karcz oraz po ponownym przeanalizowaniu faktów postanawiam zastosować art 113. Kodeksu Pracy i zacieram Pani karę nagany za nieprzestrzeganie (przez pracownika) ustalonej organizacji pracy – opuszczenie dnia pracy 23 listopada 2011 r. bez usprawiedliwienia.

DYREKTOR SZKOŁY
[podpis]
mgr Małgorzata Małaczyńska


Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze wycofała naganę wystawioną Małgorzacie Głuchowskiej 29 listopada 2011. Pismo jest fałszerstwem, ponieważ MG nie składała żadnych wyjaśnień wizytatorowi Kłaputowi w czasie jego kontroli. Nie składała także wyjaśnień wizytator Karcz.

Nagana była prowokacją, tak jak wcześniejsze upomnienie wystawione tego samego dnia, 29 listopada 2011. 23 listopada MG miała dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Nie było najmniejszej potrzeby analizowania czegokolwiek.

Bełkot pisma jest zamierzony. Forma gramatyczna początku zdania jest niezgodna z jego dalszą częścią. Celem tego błędu miało być danie pretekstu do późniejszych niejednoznacznych interpretacji. Produkcja niejednoznacznych pism i fałszerstwa są podstawowymi składnikami fałszyzmu.