Speech of Psychologist Sarbina Sobkowska 4 November 2015

DOI: 10.13140/RG.2.2.11942.78400/2

Sarbina Sobkowska psycholog
Psychologist Sarbina Sobkowska

This is a transcript of words spoken by psychologist Sarbina Sobkowska (SS) during the first meeting with Małgorzata Głuchowska (MG). MG was forced to visit the psychologist under the threat of losing her job at the State School of Music in Zielona Góra, Poland. The order was issued by the Regional Center of Occupational Medicine in Zielona Góra (Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze). The psychologist did not follow any method or protocol.

Responses by Małgorzata Głuchowska are omitted from the transcript below. The focus here is on the female psychologist, who participated in the criminal activities organized by Polish authorities. The sound recording of the entire conversation is available on YouTube. You can open it by clicking the frame above.

Approximate time in minutes and seconds is given on the left.

The expressions used by the psychologist often do not form complete sentences. While it is nearly impossible to convey all idiosyncrasies of broken speech from one language into another, we have tried to do our best.

0:06 Proszę.

Please.

0:34 Dzień dobry.

Good afternoon.

0:36 Przepraszam, ale pewnych rzeczy nie przeskoczę.

I am sorry but I cannot make any shortcuts.

0:45 To co? Teraz tak: dowód osobisty bym najpierw …

So, what now? Your ID I would like first …

1:00 Jest skierowanie.

There is a referral.

1:25 Adres ten sam?

The address unchanged?

1:41 Dobrze, pani teraz oddam, żeby pani sobie to schowała

Good, I am giving it to you now.

1:58 Pani pracuje w Państwowej Szkole Muzycznej

You are employed by the State School of Music

2:16 Ile ma pani teraz lat?

How old are you now?

2:24 Gdzie ta szkoła jest?

Where is this school located?

2:34 … Czterdzieści dziewięć lat …

… Forty nine years old …

2:35 Urodzona pani dokładnie?

Born exactly when?

2:40 Sześćdziesiątego szóstego roku. Dobrze

Sixty six. Good.

2:45 Ile pani na tym zwolnieniu była?

How long have you been on medical leave?

2:54 … września …

… September …

2:57 … teraz tak …

… So, now …

3:00 Pani w tej szkole uczy ile lat?

You teach in this school how many years?

3:15 Czyli od dziewięćdziesiątego pierwszego roku, tak?

That is from the ninety first, yes?

3:18 Wcześniej pani gdzieś pracowała?

Have you been earlier employed anywhere else?

3:22 Jakie studia pani kończyła?

What studies have you completed?

3:34 Czyli jako nauczyciel pani pracuje te wszystkie lata?

So, you have been working all these years as a teacher?

3:40 Niech pani opowie, co to się stało w ogóle? O co tu w ogóle chodzi w tym wszystkim?

Please tell me, what happened? What is this all about?

3:51 Czterech?

Four?

3:53 I od czterech lat się pogorszyło?

And it has gotten worse four years ago?

4:34 A jakieś tam kłopoty majątkowe były, które wymagały interwencji?

Where there any financial difficulties, which required intervention?

4:39 W sensie…, no bo to ta funkcja trudna

I mean… well, this is a difficult function

4:44 Chodzi o to, czy tam się coś jeszcze nadzwyczajnego działo? Że ta zgoda pani jakby wiązała się z czymś nadzwyczajnym? Że, na przykład, w tej szkole była wybitnie konfliktowa sytuacja… Nie wiem. Czy nic takiego nie było?

I mean, has anything else extraordinary occurred? Has this consent of yours been tied to something very unusual? That, for example, there was a very intense conflict in the school … I don’t know. Or nothing like that occurred at all?

6:16 I co się zaczęło dziać? Od razu coś się już zaczęło dziać „nie tak”?

So, what began happening? Something went „not right” immediately?

8:33 Nie, w sensie punkt widzenia poznać, w ogóle o co chodzi.

No, I mean getting to know your point of view, what is it all about.

11:00 A koleżanki, nikt się nie wstawił za panią?

And [female] friends, no one supported you?

11:04 A jak komentowały to, że tak powiem, w kuluarach?

And how did they comment it behind the scenes, so to speak?

15:35 Ale co robiły? W jaki sposób to robiły?

But what did they do? In what way did they do it?

18:15 A mężatką pani jest od kiedy?

And married are you since when?

18:21 A dzieci państwo macie?

And do you have any children?

18:23 Ile dzieci pani ma?

How many children do you have?

18:30 Córka… urodzona?

Daughter … born?

18:36 … dwutysięcznego …

… two thousand …

18:40 … dwutysięczny …

… two thousand …

18:43 Czyli córka ma teraz lat piętnaście

So, your daughter is now fifteen

18:47 Córka jest zdrowa?

Your daughter is healthy?

18:50 Czy z jakimiś kłopotami się urodziła?

Or was she born with problems?

19:01 Więcej dzieci planowaliście państwo? Czy nie wychodziło coś?

Have you and your husband been planning more children? Or has something not worked?

19:24 Trudno połączyć było te dwie rzeczy?

It was difficult to combine these two things?

19:26 Im więcej życia rodzinnego, tym mniej…

The more family life, the fewer …

19:39 Ale córka skarży się nieraz, że jest sama?

Does daughter ever complain, that she is alone?

19:43 A pytała, czemu jest sama?

Has she asked, why is she alone?

19:47 Potrafiłaby pani z nią tak jakoś uczciwie rozmawiać?

Would you be able to talk to her honestly?

19:55 Z mężem też kłopotów nie macie? Układa się wszystko?

You have no problems with your husband? Everything going well?

20:13 Ale też muzyką on się zajmuje?

But he is also involved in music?

20:18 Czyli można powiedzieć, kierunek, dziedzina nauki zupełnie inna, tyle że obydwoje państwo pracujecie w szkolnictwie, że tak powiem.

So, one could say, specialization, completely different domain of learning, except that both of you are employed in education, so to speak.

21:06 A pani córka talent odziedziczyła po pani, czy nie?

And your daughter inherited talent from you, or not?

21:15 No to, czy ma zamiłowanie do muzyki, które odziedziczyła?

So, does she have a love of music which she inherited?

22:50 A on jest aktywny zawodowo cały czas?

And he is professionally active all the time?

22:55 On w Polsce teraz jest, czy dalej za granicą?

He is in Poland now, or continues to stay abroad?

23:05 Z powodu?

Because?

23:09 Nie chciała pani?

You did not want to?

23:20 A pani rodzice żyją?

And your parents are alive?

23:22 A po ile lat mają?

And how old are they?

23:26 A zdrowi są, czy na coś tak jakby poważniej chorują?

And they are healthy, or are they sick more seriously somehow?

23:43 A siostra choruje na co?

And your sister suffers from what?

23:46 I od kiedy siostra ma diagnozę postawioną?

And when was your sister diagnosed?

24:01 Ale młodsza, starsza?

But younger, older?

25:00 Nie tak uporządkowana, rozumiem.

Not so orderly, I reckon.

25:10 Żadnych narkotyków, alkoholu, nic z tych rzeczy?

No drugs, alcohol, nothing at all?

25:15 A siostra zdążyła założyć rodzinę, czy nie?

And sister did manage to start a family?

25:18 A ile miała lat, jak zachorowała?

And how old was she, when she became ill?

25:30 Czy ile miała lat mniej więcej?

So, how old was she, more or less?

25:35 A na jakim etapie nauki była, pracy?

And at what stage of study she was, or work?

25:39 A jakie studia robiła?

And what studies was she doing?

25:45 Pedagogikę?

Pedagogy?

26:06 … że potwierdzony medycznie jest, czyli rezonans i wszystko jest …

… that it is medically confirmed, resonance and everything is …

26:11 A jak teraz siostra funkcjonuje?

And now how does your sister function?

26:24 I użyła życia w tym czasie?

And she enjoyed life during that time?

26:37 Teraz jest gorzej, rozumiem?

Now it is worse, I reckon?

26:41 Porusza się samodzielnie?

She moves independently?

26:53 A jak psychicznie daje sobie radę? Bo strasznie wiele rzeczy straciła.

And how psychologically does she cope? Because she has lost awfully many things.

27:04 A ma takie okresy załamania, że jej się żyć odechciewa, nie wiem, trzeba ją tak podtrzymać?

And does she have periods of breakdown, so that she does not want to live, I don’t know, and she needs spiritual support?

28:17 A mówi pani do mnie, że coś notuje sobie, co, wszystko, jak było?

And you are telling me, that you are making notes, what, everything, how it was?

28:19 Tak, bo tu … (niewyraźnie), że ma wszystko wynotowane. Gdzie?

Yes, because here … (unclear words), that you have written notes of everything. Where?

28:23 Tak, zanotowane, co się działo. Nie zrozumiałam, gdzie pani notuje, co notuje?

Yes, written down, what has been happening. I did not understand, where you make notes, what are you noting?

28:24 A ma pani przy sobie te notatki?

And you have these notes with you?

28:51 A coś mi pokazać pani może?

And you can show me something?

28:54 To ja rzucę okiem.

So, let me have a look.

29:49 I co? Interweniowali?

And what? Did they intervene?

30:10 Uciszyć.

To silence.

30:13 A dlaczego?

And why?

30:20 Nie, chodzi mi o pani podejrzenia.

No, I mean your suspicions.

30:24 Że oni się znali, wcześniej jakaś dyskusja musiała się toczyć.

That they knew each other already and there must have been some discussions among them earlier.

31:00 Czy ten wizytator dał odpowiedź?

Did this inspector give you an answer?

32:44 A jaką odpowiedź pani potem otrzymała?

And what answer did you receive later?

32:51 Nic, nie odezwano się?

Nothing, there was no communication?

33:07 Aha, czyli odpowiedź jakąś tam pani dostała?

A, so you received some sort of answer?

33:28 A sfałszował w sensie przeinaczał to, co pani mówi?

And he falsified in the sense of having altered, what you said?

34:32 A on co powiedział na to wszystko?

And he said what about all this?

34:35 Że?

That?

35:44 A co teraz mówi pani mąż na ten temat tego wszystkiego?

And what does your husband is saying about all this now?

37:44 Czyli mąż pracę stracił, rozumiem, tak?

So, husband lost his job, I reckon, yes?

38:08 Wydaje mi się, że mąż problemu ze znalezieniem pracy nie będzie miał, czy będzie miał?

I think, your husband will not have a problem with finding a new job, or will he?

38:42 A pani chce w tej szkole pracować dalej?

And you want to continue working in this school?

39:05 Że się z tym zapoznałam, tak?

That I became acquainted with this, yes?

39:08 No i to wszystko pani oddam potem.

And I will return all this to you later.

39:13 Tak, tak, (niewyraźnie), dobrze.

Yes, yes, (unclear), good.

39:26 Dobrze. Ja się z tym zapoznam i się do pani odezwę. I się spotkamy jeszcze raz, żeby to wszystko jakoś zobaczyć i tak dalej. Jak będę potrzebowała jakieś zadania pani zadać, czy, nie wiem, żeby pani proces myślowy trochę zobaczyć. Jak pani myśli, jak układa różne rzeczy, prawda, wtedy ewentualnie, no, zrobimy to, dobra?

Good. I will look at it and I will get in touch with you. And we will meet again, to somehow see all this again and so on. If I will need to give you some assignments, or, I don’t know, to see your thinking process a little bit. How you think, how you process various things, well, then possibly, well, we will do it, ok?

40:45 A jeszcze zanim zapomnę, numer telefonu, na który mogę zadzwonić?

And before I forget, telephone number, which I can call?

40:55 Dobra.

Good.

40:56 Pani jest mobilna? Taka, w sensie, wie pani, jeździ samochodem?

You are mobile? In the sense of, you know, driving a car?

41:01 Dobra. Musi mi pani dać chwilę, bo ja muszę usiąść i przeczytać i pomyśleć, nie?

Good. You must give me a moment, because I need to sit down and read and think, no?

41:14 Właśnie tam osoba czeka i nie chciałabym, aby za długo czekała.

Just now, person is waiting outside and I would not like her wait too long.

41:26 Na to jeszcze będzie czas, bo my będziemy rozmawiały jeszcze. Ja to muszę to wszystko przeczytać.

There will be time for that, because we will be talking again. I must read all this.

41:55 A u psychiatry już pani była?

And have you been to a psychiatrist?

43:24 Brała pani …?

Did you take …?

43:28 Można było pójść do innego psychiatry po prostu. Nie każdy (niewyraźnie) mu pasuje. Są różni.

You could have simply gone to another psychiatrist. Not everyone (unclear) suits everyone. They are different.

43:46 Nie.

No.

44:20 A pani gdzieś ją przekazywała? Czy te rzeczy leżą u pani?

And have you given it to someone? Or do you keep them?

44:37 Dobrze.

Good.

44:41 Ja się do pani odezwę. To znaczy, umówimy się, żeby pani mogła podskoczyć, prawda, i żebyśmy mogły to skończyć, prawda?

I will get in touch with you. This means, we will make an appointment for you to come here, you know, so that we will be able to finish this, yes?

44:48 I to zwolnienie załatwiła sobie pani?

And did you arrange another medical leave?

44:53 I pani pilnuje tego?

And you keep an eye on that?

44:56 No, bo potem kłopoty będzie pani miała.

Well, otherwise you will have problems later.

44:58 No, bo to musi być ciągłość.

Well, because there must be continuity.

45:07 Ja tak myślę. Tylko musi mi pani dać trochę czasu, bo tego też jest dużo. Ja muszę to tak, nie?, ogarnąć.

This is what I think. Only you must give me a little time, because there is a lot of this. I have to get a grip on this, no?

45:14 Dobra.

Good.

45:17 Ja też bez pośpiechu, tak jak pani, jestem też skrupulatna. Więc jak mam z pośpiechu nie … nie korzystać (niewyraźnie).

I also [do it] without hurry, just like you, I am also detail-oriented. So, when I must in a hurry not … not use (unclear).

46:07 Dobrze, dobrze. Wszystko przestudiuję. Że tak powiem, zobaczymy się,

Good, good. I will study everything. So to speak, we will see each other again.

46:13 Od razu do pani zadzwonię wtedy. Spróbujemy termin znaleźć, żeby tak się spotkać, dokończyć, zrobić i już.

I will call you then immediately. We will try to find a date to meet, to finish, to do and that’s it.

46:18 Tak?

Yes?

46:20 Mojego.

Mine.

46:25 To jest mój numer telefonu.

This is my phone number.

46:26 Ja wyłączam telefon, jak pracuję, z wiadomych powodów.

I turn the phone off, when I am working, for obvious reasons.

46:32 I nawet, jak coś, niech pani mi napisze SMS-a, że potrzebuje się pani skontaktować, że coś tam, prawda. To ja zawsze oddzwonię.

And even, if something, please send me a text message, that you need to see me, you know. I will always call back.

46:43 Mój numer pani zna, nie? No.

You know my number, no? Ok.

46:46 No, dobrze, dobrze.

Well, good, good.

46:48 Czyli, co? Że tak powiem, do usłyszenia, tam, do usłyszenia.

So, what? So to speak, to hear you later, to hear you later.

46:54 To pierwsze koty za płoty. Mniej więcej obraz mam.

So, we made a beginning. More or less. I have a picture.

46:59 A szczegóły powoli.

And details, slowly.

47:01 Współczuję pani. Zależy, co się dzieje, wie pani, jak na to patrzeć. Pewnie łatwo pani nie ma.

You’ve got my sympathy. It depends what is happening, you know, how to look at it. Probably, you don’t have it easy.

47:34 Tak, że ja to przestudiuję.

Yes, I will study this.

47:39 Do zobaczenia.

See you.

47:42 Tak, tak, tak, tak, tak.

Yes, yes, yes, yes, yes.

47:43 To musi być wszystko.

This must be all.

47:54 Do widzenia.

Good night.