Pismo IPN do Lecha S. Borkowskiego 28 Października 2014

Instytut Pamięci Narodowej
[…]
Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów

Pan Lech S. Borkowski
[…]
Zielona Góra

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 09.10.2014 r. w sprawie Pańskiego ojca Bolesława Borkowskiego, ur. 01.01.1920 r. informuję, że ww. osoba figuruje w wewnętrznej bazie danych programu „Indeks Represjonowanych”, zajmującego się dokumentowaniem losów obywateli polskich represjonowanych przez organa władzy sowieckiej w latach 1939—1956 (do 30.04.2013 r. program prowadzony był przez Fundację Ośrodka KARTA w Warszawie, następnie został przekazany do dalszego prowadzenia Instytutowi Pamięci Narodowej) jako osoba więziona od 1946 r. w poprawczym obozie pracy Kargopolłag (Kargopolskij isprawitielno-trudowoj łagier) w obwodzie archangielskim.

Powyższe informacje pochodzą z bazy komputerowej „Więźniowie łagrów w obwodzie archangielskim w latach 1939—1956” sporządzonej przez Stowarzyszenie „Memoriał” w Moskwie na podstawie danych z Archiwum Centrum Informacji Urzędu Spraw Wewnętrznych Obwodu Archangielskiego oraz Zarządu Federalnej Służby Więziennictwa Federacji Rosyjskiej na Obwód Archangielski w Archangielsku. Według informacji zawartych we wskazanej bazie (dane z Archangielska Ośrodek KARTA otrzymał w latach ubiegłych od Stowarzyszenia „Memoriał” wyłącznie w postaci elektronicznej) Bolesław Borkowski, s. Bronisława, ur. 1920 r. w miejscowości Krzywańce, pow. Sejny [ojciec urodził się w miejscowości Krejwańce w powiecie Oszmiana; IPN, instytucja państwowa, podaje fałszywe dane, LSB] został skazany w czerwcu 1945 r. przez Trybunał Wojenny Wojsk NKWD Obwodu Brzeskiego, od 04.01.1946 r. przebywał w Kargopolłagu, z którego został zwolniony 20.09.1954 r. i prawdopodobnie skierowany na przymusowe osiedlenie w obwodzie archangielskim (miejscowość nie podana).

[Mamy tu do czynienia z fałszerstwem, ponieważ miejscem urodzenia mojego ojca Bolesława Borkowskiego jest miejscowość Krejwańce w powiecie Oszmiana, LSB]

W celu uzyskania urzędowego dokumentu potwierdzającego fakt przetrzymywania Bolesława Borkowskiego w łagrze na terenie obwodu archangielskiego można napisać w języku rosyjskim do Centrum Informacji Urzędu Spraw Wewnętrznych Obwodu Archangielskiego w Archangielsku […] lub zwrócić się o pomoc i pośrednictwo do Stowarzyszenia „Memoriał” w Moskwie — do p. Aleksandra Gurjanowa z Komisji Polskiej „Memoriału” […]. List do „Memoriału” można napisać po polsku.

W zasobie Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN w Warszawie nie odnaleziono niestety dokumentów pozwalających na ustalenie, czy Pana ojciec poznał w czasie służby w wojsku radzieckim lub w jakichkolwiek innych okolicznościach partyzanta Józefa Franczaka.

W wyniku kwerendy w przechowywanych w Biurze Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów materiałach dotyczących represji sowieckich wobec obywateli polskich ustalono, że w wewnętrznej bazie danych programu „Indeks Represjonowanych” figuruje Irena Borkowska, c. Klemensa i Elżbiety, ur. 01.04.1927 r. więziona w ZSRR w latach 1949—1956 [urodzona w miejscowości Gienuża powiat Brasław, LSB]. Przypuszczalnie jest to Pana matka, jednak nie można tego w pełni potwierdzić, ponieważ nie podał Pan w piśmie jej dokładnych danych personalnych. Informacje o ww. osobie pochodzą z bazy komputerowej Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (dane z bazy Urzędu zostały kilka lat temu na podstawie umowy pomiędzy UdSKiOR a Ośrodkiem KARTA umieszczone w bazie wewnętrznej „Indeksu Represjonowanych”).

Z wyrazami szacunku,

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji i Sprawdzeń
Monika Wyszyńska-Teśniarz


Jak zaznaczyłem wyżej, IPN podaje fałszywe dane miejsca urodzenia mojego ojca.

“13 stycznia 1945 opuścił w grupie kilkudziesięciu innych mężczyzn szeregi wojsk komunistycznych podległych dowództwu radzieckiemu”

Nie napisałem, że służył w wojsku sowieckim (radzieckim), jak pisze pani z IPN. Napisałem, że było to wojsko komunistyczne podległe dowództwu radzieckiemu. Uciekł z jednostki polskojęzycznej tworzonej w ramach tzw. Ludowego Wojska Polskiego przez złożeniem przysięgi wojskowej. LWP było dowodzone przez komunistów i podlegało dowództwu sowieckiemu.

Archiwista i historyk podobnie nie może popełniać takich błędów. Stwierdzenie w powyższym piśmie “ur. 1920 r. w miejscowości Krzywańce, pow. Sejny” jest fałszerstwem. Fałszowanie danych należy uznać za nieprzypadkowe.

Lech Borkowski
1-4 kwietnia 2018