List Małgorzaty Głuchowskiej do Kierownik Sekcji Pianistycznej 28 Maja 2015

mgr Małgorzata Głuchowska
Nauczyciel PSM I i II st.
im. M. Karłowicza Zielona Góra

mgr Maria Kuna
Kier. sekcji pianistycznej PSM I i II st.
im. M. Karłowicza Zielona Góra

Zielona Góra, 28 maja 2015

Szanowna Pani Kierownik,

Uprzejmie informuję, że nie mogłam wypełnić formularza Podsumowanie Pracy Uczniów w takiej postaci, w jakiej go otrzymałam od Pani, ponieważ nie był on przedstawiony w czasie posiedzenia Rady Pedagogicznej. Także Wewnątrzszkolny System Oceniania nie został przedstawiony Radzie Pedagogicznej. Stwarza to możliwość manipulacji. Mam w związku z tym wątpliwości, czy jest to właściwy dokument.

Znamienne jest to, że nie podaje Pani daty uchwalenia Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. Powinien on być poddany dyskusji i uchwalony przez Radę Pedagogiczną Szkoły w czasie posiedzenia Rady.

Obawiam się, że podpisanie Podsumowania Pracy Uczniów w tej sytuacji mogłoby być wykorzystane przeciwko mnie.

W czasie swojej pracy doświadczyłam niezliczonych prowokacji, dla których podstawą było zwykle pozbawienie dostępu do informacji niezbędnej do pracy, ograniczenie bądź utrudnienie dostępu do niej, a także jej zniekształcenie. Dokonywano także fałszowania dokumentów dotyczących procesu nauczania i mojej osoby, o czym Pani dobrze wie.

Manipulowanie informacją, utrudnianie dostępu do niej lub całkowite jej pozbawienie jest poniżaniem człowieka i naruszaniem jego godności. Godność człowieka jest jego niezbywalnym prawem. Jest zapisana w Konstytucji i w Karcie Praw Podstawowych UE.

Wielokrotnie byłam obiektem działań poniżających, w których również i Pani brała czynny udział.

Celem tych działań było, i najwyraźniej jest nadal, doprowadzenie mnie i członków mojej rodziny do śmierci społecznej i śmierci mentalnej. Wymierzone we mnie prowokacje były starannie przemyślane, zaplanowane, skoordynowane z działaniami przeciwko mojej rodzinie i precyzyjnie wykonane. Zdaję sobie sprawę z faktu, że ten proceder odbywa się w porozumieniu z najwyższymi władzami państwowymi, które zostały szczegółowo poinformowane o próbie dokonania mordu społecznego na mnie, moim mężu i mojej córce. Tym większa jest zatem waga tej sprawy, bowiem prześladowanie ma przyczyny polityczne. Stosowane są metody typowe dla funkcjonariuszy komunistycznego aparatu przemocy.

Z wielką uwagą i niepokojem obserwuję od lat systematyczne łamanie przez funkcjonariuszy administracji i aparatu państwowego podstawowych praw człowieka, praw konstytucyjnych i norm etycznych, a także brak logiki w ich postępowaniu.

Załączam Komunikat 8 z 1 lutego 2014 i Komunikat 11 z 26 maja 2014. Sprawy w nich poruszone są Pani znane. Przemoc psychologiczna zadaje dotkliwe rany człowiekowi. Perfidia komunizmu i postkomunizmu polegała i polega nadal na atakowaniu fundamentu konstrukcji psychicznej człowieka.

Załączam wystawione przeze mnie oceny uczniów.

Z poważaniem,

Małgorzata Głuchowska