List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektor Szkoły Muzycznej 24 Lutego 2012

List jest odpowiedzią na pismo Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zielonej Górze do Małgorzaty Głuchowskiej z 10 lutego 2012.

2012-02-24-MG-pismo-do-dyr-PSM

 

mgr Małgorzata Głuchowska
Kierownik Sekcji Pianistycznej
PSM I i II stopnia w Zielonej Górze

mgr Małgorzata Małaczyńska
Dyrektor PSM I i II stopnia im. M. Karłowicza w Zielonej Górze

Zielona Góra, 24 lutego 2012

W odpowiedzi na pismo, znak PSM I i II st. L. dz. 160/2012, które zostało mi doręczone przez sekretarz szkoły Aleksandrę Budrewicz około godz. 14.45, w piątek 10 lutego 2012, pragnę podnieść, co następuje:

  1. Odnośnie punktu pierwszego stwierdzam, że wielokrotnie miałam wątpliwości interpretacyjne natury prawnej. Takie wątpliwości miałam także odnośnie nagłego trybu wprowadzania nowych programów nauczania w środku roku szkolnego.

Zarzut „niepokierowania pracami nad modyfikacją programów nauczania” jest dla mnie niezrozumiały. Od 24 listopada do 28 listopada byłam na zwolnieniu lekarskim. 29 listopada otrzymałam niesłusznie upomnienie i naganę. Tego samego dnia przekazała mi Pani wskazówki redakcyjne do tworzenia programów bez żadnego komentarza słownego. Od 1 do 9 grudnia byłam powtórnie na zwolnieniu związanym z niekorzystnymi warunkami pracy. Programy miały być napisane do 9 grudnia i nie wyraziła Pani zgody na odroczenie tego terminu.

Odnośnie „pisemnej prośby do Rady Rodziców o środki potrzebne…” :

Szkołę na zewnątrz reprezentuje Dyrektor szkoły. Dyrektor rezerwuje salę Filharmonii Zielonogórskiej i Dyrektor dokonuje odpowiednich ustaleń finansowych z Dyrekcją FZ. Kwestia finansowania rezerwacji sal koncertowych poza naszą szkołą leżała zawsze w kompetencjach Dyrektora szkoły. Styczniowy koncert uczniów sekcji pianistycznej jest coroczną imprezą organizowaną od ponad 30 lat. Jest stałym punktem kalendarza pracy szkoły. Nie mogłam więc decydować o sposobie finansowania rezerwacji sali. Odkąd objęłam funkcję kierownika sekcji, zajęłam się organizacją samego przebiegu koncertu.

Liczyłam na to, że jak co roku, zaszczyci Pani swoją obecnością styczniowy koncert pianistów w FZ i zechce wygłosić kilka słów do zgromadzonych. Ponieważ nie było Pani na tym koncercie, a w ubiegłych latach nie składała Pani podziękowań Radzie Rodziców za wynajęcie sali FZ, uznałam, że byłoby czymś niestosownym, gdybym odeszła od tego schematu.

Zarzut „niepokierowania pracami nad modyfikacją programów nauczania” jest dla mnie niezrozumiały. Od 24 listopada do 28 listopada byłam na zwolnieniu lekarskim. 29 listopada otrzymałam niesłusznie upomnienie i naganę. Tego samego dnia przekazała mi Pani wskazówki redakcyjne do tworzenia programów bez żadnego komentarza słownego. Od 1 do 9 grudnia byłam powtórnie na zwolnieniu związanym z niekorzystnymi warunkami pracy. Programy miały być napisane do 9 grudnia i nie wyraziła Pani zgody na odroczenie tego terminu.

Odnośnie „pisemnej prośby do Rady Rodziców o środki potrzebne…” :

Szkołę na zewnątrz reprezentuje Dyrektor szkoły. Dyrektor rezerwuje salę Filharmonii Zielonogórskiej i Dyrektor dokonuje odpowiednich ustaleń finansowych z Dyrekcją FZ. Kwestia finansowania rezerwacji sal koncertowych poza naszą szkołą leżała zawsze w kompetencjach Dyrektora szkoły. Styczniowy koncert uczniów sekcji pianistycznej jest coroczną imprezą organizowaną od ponad 30 lat. Jest stałym punktem kalendarza pracy szkoły. Nie mogłam więc decydować o sposobie finansowania rezerwacji sali. Odkąd objęłam funkcję kierownika sekcji, zajęłam się organizacją samego przebiegu koncertu.

Liczyłam na to, że jak co roku, zaszczyci Pani swoją obecnością styczniowy koncert pianistów w FZ i zechce wygłosić kilka słów do zgromadzonych. Ponieważ nie było Pani na tym koncercie, a w ubiegłych latach nie składała Pani podziękowań Radzie Rodziców za wynajęcie sali FZ, uznałam, że byłoby czymś niestosownym, gdybym odeszła od tego schematu.

2. Zarzut odmawiania rozmów z przełożonymi jest nieprawdziwy.

Od początku mojej pracy w PSM w Zielonej Górze jestem pracownikiem wyjątkowo zdyscyplinowanym i oddanym szkole. Swiadectwem tego są coroczne nagrody Dyrektora Szkoły, nagroda Ministra i inne dowody uznania. Nagrodę i serdeczne podziękowania za współpracę w realizacji szczytnego celu, jakim jest edukacja artystyczna i wychowanie młodego pokolenia otrzymałam również 14 października 2011. Jest podpisana przez Panią. Nagrody, które otrzymywałam wcześniej były udzielane za sukcesy pedagogiczne, a także za harmonijną i skuteczną współpracę z innymi pedagogami oraz z Dyrekcją dla dobra szkoły.

Odnośnie kart czasu pracy:

Kierownik sekcji okresowo dokonuje kontroli merytorycznej wpisów w dzienniku, które także stanowią podstawę rozliczania nauczyciela z godzin pensum. Jest dla mnie sprawą wysoce niejasną, w jaki sposób kierownik sekcji miałby kontrolować godziny obecności poszczególnych pedagogów w szkole, tym bardziej, że nasza szkoła funkcjonuje w dwóch budynkach. Kierownik sekcji kontroluje obecność na zebraniach sekcji, na przesłuchaniach i egzaminach. Złożenie podpisu pod klauzulą “Wypełniono zgodnie z zapisem w dzienniku” musiałoby być powiązane z realną możliwością bieżącej weryfikacji wszystkich kart i dzienników w tym samym czasie, co do tej pory było po prostu niemożliwe. Byłabym bardzo wdzięczna, gdyby zechciała Pani sprecyzować, jak należałoby to wykonać.

Nie podważałam poleceń Dyrektora szkoły.

Nie bardzo rozumiem, jakiego rodzaju wątpliwość podnosi Pani w kolejnym punkcie. W I etapie edukacyjnym mamy dwa programy nauczania, w których tytule figuruje „Fortepian” . Jeden to Instrument główny — Fortepian, a drugi to Fortepian dodatkowy. Program modyfikowanego przeze mnie przedmiotu Instrument główny — Fortepian jest zgodny z rozporządzeniem MKiDzN, co zostało już wyjaśnione we wrześniu 2011 r. przeze mnie, a w październiku 2011 r. przez eksperta CEA prof. Karola Schmidta.

Jeśli chodzi o stosowany przeze mnie program nauczania, to powinna być Pani doskonale zorientowana, ponieważ we wrześniu 2011 r. symbol programu został wpisany do dziennika lekcyjnego, zgodnie z wydanymi przez Panią zaleceniami.

Staram się możliwie najdokładniej analizować dokumenty, z którymi przychodzi się stykać w pracy kierownika sekcji. Wielokrotnie zwracałam uwagę na fakt, że osoba wpisana przez Panią jako autorka programu nauczania przedmiotu Fortepian dodatkowy i Fortepian w dokumencie z 2009 r. nie mogła nią być w rzeczywistości. Powodem był i jest nadal brak niezbędnych kwalifikacji tej osoby.

Nie przypisywałam złych intencji przełożonym i nie podważałam ich autorytetu. Zabieram głos w sprawach merytorycznych i organizacyjnych, co należy do moich obowiązków jako kierownika sekcji.

Moje umiejętności interpersonalne są oceniane bardzo wysoko, o czym świadczy blisko 20-letni wzorowy staż pracy i coroczne nagrody kolejnych trzech dyrektorów szkoły. Przypomnę także, że dzięki swojej wzorowej postawie etycznej i szacunku, jaki udało mi się zdobyć w środowisku szkoły, zostałam oddelegowana jako przedstawiciel Rady Pedagogicznej do udziału w komisji konkursowej podczas wyboru nowego dyrektora szkoły w 2008 r. W październiku 2011 otrzymałam od pani kolejną nagrodę.

3. Zarzuty pod moim adresem związane z Radą Rodziców są bezpodstawne. Chciałabym zwrócić uwagę na fakt, że pełniąc różne role zawodowe i społeczne, jesteśmy czasem zmuszani kilkakrotnie w ciągu jednego dnia do zmiany tych ról. Profesjonalizm wymaga oddzielania od siebie np. ról pracownika i rodzica, bądź członka Rady Rodziców. Przewodniczący Rady Rodziców występuje w innej roli niż kierownik sekcji. To przecież oczywiste. Przewodniczący Rady nie występuje w roli podwładnego dyrektora szkoły, co jest uregulowane w Ustawie o systemie oświaty.

4. Sekretariat szkoły jest miejscem szczególnym, którego funkcjonowanie decyduje o sprawnym funkcjonowaniu całej szkoły. Już choćby z tego względu nie ośmieliłabym się wydawać poleceń osobom pracującym w sekretariacie. Są one podwładnymi dyrektora. Coroczne nagrody kolejnych trzech dyrektorów szkoły świadczą o nienagannym postępowaniu wobec pracowników sekretariatu, współpracowników i całej społeczności szkolnej.

Zarzuty są nieprawdziwe.

5. Rolą kierownika sekcji jest sprawowanie nadzoru pedagogicznego, dbanie o poprawność merytoryczną oraz profesjonalną organizację całej pracy sekcji. Służę radą i pomocą wszystkim moim koleżankom w ramach dzielenia się wiedzą i doświadczeniem zdobytą na wszelkiego rodzaju konkursach i przesłuchaniach, podczas warsztatów i konferencji oraz indywidualnych rozmów z profesorami i innymi uznawanymi autorytetami świata muzycznego. Nieustanna analiza swoich działań/ myślenie, wymiana doświadczeń i dokształcanie jest podstawą właściwej egzystencji w naszym zawodzie. Przesłuchania półroczne przebiegły zgodnie z planem, bez zakłóceń. Wyniki były zadowalające, co cała sekcja odnotowała z satysfakcją.

6. Zapisy w moim dzienniku są zgodne z prawdą. Lekcja z Aleksandrą Komorowską dnia 22 listopada 2011 odbyła się, o czym świadczy wpis w dzienniku lekcyjnym i w zeszycie ucznia. W związku z zaplanowanym na 29 listopada na godz. 18.00 zebraniem Rady Rodziców matka uczennicy — ówczesna członkini Rady, wyraziła pisemną zgodę na wydłużenie lekcji Oli w piątek (ponieważ jest to ostatnia godzina moich zajęć tego dnia, ustalono, że będzie miała lekcję podwójną). Jednak choroba uczennicy uniemożliwiła realizację ustaleń, co zgodnie ze stanem faktycznym odnotowano w dokumentacji szkolnej.

Jeśli chodzi o zarzut dotyczący 16 stycznia 2012, wyjaśniłam tę sprawę w piśmie skierowanym do Pani z dnia 24 stycznia 2012 r..

W związku z otrzymanym poleceniem udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie dyrektora PSM I i II stopnia w Zielonej Górze z dnia 10 lutego 2012 L. dz.160/2012 informuję, jak następuje:

Wykonuję swoje obowiązki służbowe zgodnie z Regulaminem Pracy.

ad 1

Całoroczny plan pracy sekcji pianistycznej na rok szkolny 2011/2012 wraz z załącznikami został przekazany przeze mnie dyrekcji szkoły w określonym przez nią terminie. Wszelkie zaplanowane działania są na bieżąco realizowane przez nauczycieli-członków sekcji. W wyniku tej działalności, ukierunkowanej i nadzorowanej przeze mnie uzyskane zostały w pierwszym półroczu b. r. szkolnego pozytywne wyniki pracy sekcji poprzez m.in. stały wzrost wiedzy i umiejętności praktycznych uczniów, zwiększenie liczby publicznych prezentacji uczniów poszczególnych etapów edukacyjnych wysoko ocenianych przez kadrę nauczycieli, rodziców oraz uznane autorytety w środowisku muzycznym: Jolantę Reszelską, Magdalenę Lisak, Jana Popisa, a także emerytowanych nauczycieli klasy fortepianu tej szkoły. Na uwagę zasługuje duża liczba ocen bardzo dobrych oraz dwie oceny celujące wystawione podczas przesłuchań półrocznych.

Wszyscy pedagodzy odpowiedzialni za organizację poszczególnych koncertów wywiązali się wzorowo ze swoich obowiązków.

ad 2

Kryteria i zasady wyłaniania uczniów na koncert najlepszych pianistów są praktykowane od lat. Są one doraźnie uzgadniane w gronie nauczycieli uczniów biorących udział w tzw. przesłuchaniach półrocznych po szczegółowym omówieniu zarówno samego występu jak i scharakteryzowaniu ucznia, jego predyspozycji, postawy i zaangażowania. Z przyjętymi ustaleniami na bieżąco zapoznawani są rodzice i uczniowie przez nauczycieli prowadzących.

ad 3

Wieloletnią tradycją PSM I i II stopnia w Zielonej Górze jest nagradzanie wyróżniających się uczniów np. laureatów konkursów i uczestników prezentacji pozaszkolnych oraz najlepszych dyplomantów, możliwością udziału w koncertach z towarzyszeniem orkiestry. Przy kwalifikowaniu do tej formy prezentacji umiejętności takich uczniów brane są pod uwagę ich predyspozycje osobowościowe szczególnie odporność psychiczna na stres łączący się z publicznym występem z zespołem orkiestrowym.

Hospitacje kierownika sekcji pianistycznej realizowane są zgodnie z planem hospitacji będącym jednym z załączników rocznego planu pracy kierownika sekcji. Mają one zazwyczaj charakter doradczo-wspomagający w stosunku do hospitowanych. Szczególnym nadzorem i pomocą otoczone są osoby ubiegające się c kolejny stopień awansu zawodowego i te u których pojawiają się różnego rodzaju problemy pedagogiczne. Obserwacje wyników pracy nauczycieli prowadzone są podczas koncertów uczniów poszczególnych klas odbywanych zgodnie z planem pracy sekcji. Pełne informacje na temat przeprowadzonych hospitacji znajdują się w dziennikach lekcyjnych oraz w arkuszach hospitacyjnych. Wnioski płynące z hospitacji dotyczą głównie istnienia znacznego zróżnicowania poziomu nauczania prezentowanego przez poszczególnych nauczycieli. Kilkuletnia stała współpraca o charakterze doradczo-wspomagającym wpłynęła na poprawę wyników nauczania u niektórych członków sekcji.

ad 5 i 6

Informacje zwrotne z zakresu dydaktyki i wychowania od nauczycieli pianistów uzyskuję poprzez kontakty bezpośrednie, rozmowy po prezentacjach uczniów, podczas dyżurów kierownika sekcji oraz w każdym dowolnym terminie poza godzinami zajęć dydaktycznych. Poza tym jestem do dyspozycji nauczycieli, rodziców i uczniów w każdym przypadku zaistnienia potrzeby udzielenia doradztwa metodycznego czy też wyjaśnienia wątpliwości związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą oraz ze współpracą z rodzicami.

ad 7

Sprawozdania ze wszystkich zebrań sekcji przekazywane są dyrekcji szkoły. Ich kopie znajdują się w dokumentacji kierownika sekcji.

ad 8

Potencjał doświadczonych nauczycieli wykorzystywany jest w postaci otwartej wymiany uwag i dyskusji nad pojawiającymi się problemami.

ad 9

Od początku pracy na stanowisku kierownika sekcji, czyli od 2008 roku realizuję formułę przestrzegania w pracy sekcji zasad ładu i porządku, zgodności działań z przemyślanym i uzasadnionym harmonogramem prac oraz poprawnych, opartych na wzajemnym szacunku, zgodnych z obowiązującymi normami etycznymi, stosunkach interpersonalnych. Przyniosło to wyraźny sukces w postaci osiągnięć i stałego wzrostu poziomu wiedzy i umiejętności uczniów i pedagogów.

ad 10

Zarzut jest nieprawdziwy.

Szczegółowe sprawozdanie z pracy sekcji przedstawiłam na posiedzeniu Rady

Pedagogicznej w dniu 8 lutego 2012. Zrealizowano wszystkie zamierzenia ujęte w planie pracy, a wyniki starań kierownika i jej członków były widoczne szczególnie podczas publicznych prezentacji uczniów w Zielonej Górze i poza jej granicami.

Zgodnie z Pani poleceniem w zakresie formułowania misji i wizji naszej szkoły, przygotowałam na posiedzenie Rady Pedagogicznej propozycję tekstu dotyczącego kształcenia, wychowania i opieki i przekazałam go panu Maciejowi Huszczy, kierownikowi sekcji instrumentów smyczkowych i gitary. Pozostali kierownicy sekcji również przygotowali propozycje tekstów dotyczących misji i wizji szkoły. Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej odczytał je pan Huszcza, pomijając jednak mój tekst. Jest to niezrozumiałe, ponieważ jest to tekst niedługi, zajmujący pół strony. Jest napisany językiem prostym, pozbawionym zawiłości, zgodny z poleceniem dyrektora. W załączniku przekazuję moją propozycję raz jeszcze.

Korzystając z tej okazji, chciałabym także prosić o decyzję w sprawie moich propozycji doskonalenia zawodowego członków naszej sekcji w formie wykładu i lekcji otwartych z prof. Rottermundem z Akademii Sztuki w Szczecinie i adiunktem Pabichem z Akademii Muzycznej w Poznaniu. Propozycje te przekazałam Pani w formie pisemnej we wrześniu 2011 r.. Mam nadzieję otrzymać tę decyzję jak najszybciej, ponieważ muszę przygotować te wizyty od strony merytorycznej oraz ustalić ich terminy.

Klerownik sekcji pianistycznej

Małgorzata Głuchowska


Misja i wizja szkoły. Kształcenie, wychowanie, opieka

Szkoła artystyczna to miejsce, w którym młodzi ludzie poszukują i tworzą swoją wrażliwość i tożsamość kulturową. Owoce tego budowania są widoczne często po parudziesięciu latach. Ponieważ każde nowoczesne społeczeństwo potrzebuje kultury wyższej, jest to inwestowanie w przyszłość naszego społeczeństwa.

W szkole przekazywane są wzorce etyczne i moralne. Szkoła musi przestrzegać prawa i norm społecznych. Zadania te musi wypełniać i dyrekcja i grono pedagogiczne.

Realizacja celów możliwa jest wtedy, kiedy uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi mają poczucie bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego. Od postawy dyrektora i całej kadry pedagogicznej zależy poziom kształcenia i efekty wychowawcze. Pedagodzy szkół artystycznych mają do czynienia z młodzieżą, która w przyszłości stanie się częścią elit. Jeśli szkoła przekaże im wzorce mądrej współpracy, mądrego współzawodnictwa, wzajemnego poszanowania, w przyszłości dzisiejsza młodzież przekaże te same wartości następnemu pokoleniu.

Warunkiem skuteczności kształcenia i całego procesu wychowawczego jest poczucie bezpieczeństwa. Jest to warunek konieczny. Bezpiecznie pod każdym względem muszą czuć się także pedagodzy. W przeciwnym razie nie stworzą uczniom odpowiednio przyjaznej atmosfery. Te wszystkie czynniki wpływają na sylwetkę absolwenta — człowieka wartościowego, wyposażonego w odpowiednią wiedzę i umiejętności umożliwiające mu dalsze kształcenie w kolejnych etapach edukacyjnych.

Kierownik sekcji  pianistycznej

Małgorzata Głuchowska

Zielona Góra, 8 lutego 2012


mgr Małgorzata Głuchowska
Kierownik Sekcji Pianistycznej
PSM I i II stopnia w Zielonej Górze

mgr Małgorzata Małaczyńska
Dyrektor PSM I i II stopnia
im. M. Karłowicza w Zielonej Górze

Zielona Góra, 24 lutego 2012

Odnośnie dodatku motywacyjnego przyznawanego przez dyrektora szkoły, moja ocena podwładnych w sekcji pianistycznej jest analogiczna do tej złożonej na zebraniu kierowników sekcji we wrześniu 2011 r. Wyjątkiem w tej ocenie jest postawa pani Górnej, którą w tym semestrze pozostawiam bez komentarza z przyczyn oczywistych.

Kierownik sekcji pianistyczej
Małgorzata Głuchowska