List Małgorzaty Głuchowskiej do Wizytator CEA Regionu Lubuskiego 27 Października 2011

Wizytator Ministerstwa Kultury Krystyna Karcz, Wiktor Jędrzejec, wiceminister Ministerstwo Kultury 2010, Zielona Góra; Ministry of Culture inspector Krystyna Karcz, Wiktor Jędrzejec deputy Minister of Culture, Zielona Góra, 2010
Wizytator Ministerstwa Kultury w regionie lubuskim i wieloletni zasłużony funkcjonariusz dyktatury komunistycznej Krystyna Karcz druga od lewej, Wiktor Jędrzejec wiceminister Ministerstwa Kultury 2010 drugi od prawej, 4 września 2010, Zielona Góra

mgr Małgorzata Głuchowska
Nauczyciel klasy fortepianu PSM I i II st.
Kierownik sekcji pianistycznej
PSM I i II st. im. M. Karłowicza w Zielonej Górze

Zielona Góra, 27 października 2011

mgr Krystyna Karcz
Starszy Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej
Regionu Lubuskiego

Szanowna Pani Wizytator,

Uprzejmie dziękuję za tak szybką odpowiedź na moje pismo z 24 października 2011 r.

Pragnę podkreślić, że cały ciąg wydarzeń poprzedzających dzisiejsze zebranie sekcji pianistycznej zwołane przez dyrekcję szkoły, rozpoczął się od pisma p. Górnej z 14 września 2011 r. (załącznik l) w którym zakwestionowała ona całościowo program nauczania, nie podając przy tym ani jednego argumentu merytorycznego. Użyła mglistego wyrażenia o rzekomym niedostosowaniu programu do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. Nie trzeba być pianistą, aby zajrzeć do obowiązującego programu nauczania i zauważyć, że na stronie 8 pkt. 9 oraz na stronie 14 pkt. 1 i 2, znajdują się sformułowania zalecające m.in. dostosowanie metod i materiału nauczania do uzdolnień, wieku, dyspozycji manualnych oraz stopnia zaawansowania ucznia. Literatura muzyczna ma być dobierana przez nauczyciela w zależności od możliwości ucznia i z uwzględnieniem jego preferencji.

W dokumencie Problemy do gam i ich realizacji w PSM I st., który jest częścią składową programu czytamy:

“W klasie I c. 4 realizujemy problemy dla klasy II lub III c. 6, biorąc pod uwagę indywidualne możliwości ucznia”

„Klasa 11 c. 4

Realizacja jak w klasie IV c. 6 lub z uwzględnieniem indywidualnych możliwości ucznia. Egzamin: co najmniej 2 zestawy gam”

Widzimy więc wyraźnie, że pracujemy według dokumentu, który zaleca dostosowanie szczegółów programu do potrzeb i możliwości ucznia.

Program nauczania przedmiotu głównego – fortepian w I etapie edukacyjnym naszej szkoły jest mi szczególnie dobrze znany, ponieważ opiniowałam go w 2005 r. i dokonałam jego ewaluacji w 2009 r. W maju 2011 r. na zebraniu sekcji zostały wniesione drobne poprawki do realizacji gam i problemów. Uzyskały one aprobatę wszystkich obecnych. Uaktualniony dokument przekazałam członkom sekcji na pierwszym zebraniu w roku szkolnym 2011/12.

Jako kierownik sekcji pianistycznej udzieliłam p. dyrektor szczegółowych informacji na ten temat ustnie i pisemnie w postaci notatki służbowej przekazanej 15 września 2011 r. (załącznik 2). Oficjalną odpowiedź pisemną na pismo p. Górnej skierowałam do niej 27 września 2011 r. (załącznik 3), przekazując kopię dyr. Małaczyńskiej i wicedyrektor Tuchowskiej.

Z przyjemnością udzielę Pani wszelkich niezbędnych i szczegółowych wyjaśnień na ww. temat. Prócz dokumentacji pisemnej, którą posiadam, chętnie zdam szczegółową relację z przebiegu rozmów z p. Małaczyńską. Prowadziłam szczegółowe notatki, ponieważ sprawa wyglądała bardzo dziwnie od samego początku. Gdyby chodziło o sprawy programowe, było mnóstwo czasu i okazji, by to bezzwłocznie wyjaśnić i sprawę zamknąć. Wystarczyłoby minimum dobrej woli ze strony p. dyrektor. Powoływanie prof. K. Schmidta do wydania opinii nie miało najmniejszego sensu, ponieważ w piśmie p. Górnej z 14 września nie było najmniejszych argumentów merytorycznych, nad którymi należałoby się zastanowić. Należy również podkreślić, że drugim elementem pisma p. Górnej było jej oświadczenie, że „w mojej klasie od bieżącego roku szkolnego materiał nauczania gam w klasach cyklu sześcioletniego będzie realizowany zgodnie z załączoną tabelą gam, a w klasach cyklu czteroletniego proporcjonalnie, z uwzględnieniem indywidualnych możliwości uczniów mojej klasy.” Jakkolwiek rozumieć to stwierdzenie, również ono nie daje podstaw do powoływania prof. K. Schmidta do wydawania opinii o programie sekcji.

Z poważaniem,

mgr Małgorzata Głuchowska
Kierownik sekcji pianistycznej

Do wiadomości: mgr E. Tuchowska, wicedyrektor PSM I i II st. w Zielonej Górze